+1

Hiệu ứng vẽ khi hover với file SVG

Lời nói đầu

Trong những phần trước mình đã hướng dẫn sử dụng SVG, thay đổi đổi màu file SVG ở phần này mình sẽ viết về chủ đề tạo hiệu ứng với SVG và ở đây là hiệu ứng vẽ khi hover vào hình ảnh SVG

Tìm hiểu vài thuộc tính của SVG

Bắt đầu với những ví dụ đơn giản để chúng ta dễ hiểu, để ý thấy hình trên đơn giản chỉ là một đường (path). Nếu mở tập tin ảnh này trên trình biên soạn text (ví dụ: notepad), chúng ta sẽ thấy cấu trúc của file khá giống với mã HTML. Mở 1 hình ảnh svg bất kì ta sẽ có vài thuộc tính như sau Hai thuộc tính cần lưu ý ở đây là stroke và stroke-width. Stroke quy định màu của phần tử, stroke-width quy định kích thước của phần tử. Phần tử path này cũng có hai thuộc tính rất quan trọng mà chúng ta sẽ dùng để tạo hiệu ứng là: stroke-dasharray stroke-dashoffset Hai thuộc tính nay điều khiển các dấu gạch ngang và khoảng trống tùy chỉnh cho stroke. Stroke-dasharray tùy chỉnh độ dài đoạn gạch nối, stroke-dashoffset tùy chỉnh khoảng cách giữa cách đoạn gạch.

Sử dụng css để tạo hiệu ứng

svg {
 max-width: 95%;
 max-height: 95%;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 margin: auto;
 &:hover {
  path {
   fill-opacity: 0;
   stroke: #000;
   stroke-width: 3;
   stroke-dasharray: 870;
   stroke-dashoffset: 870;
   animation: draw 10s infinite linear;
  }
 }
}

@keyframes draw {
 to {
  stroke-dashoffset: 0;
 }
}

Trong phần này trọng nhất là xác định được chiều dài của path như ở đây là 870

  stroke-dasharray: 870;
   stroke-dashoffset: 870;

Ta có thể lấy được chiều dài từng path với JAVASCRIPT


var path = document.querySelector('.path');
var length = path.getTotalLength();

Codepen ví dụ:

https://codepen.io/phamngoc9x/pen/OebdMV

Nguồn:

https://css-tricks.com/svg-line-animation-works/ https://codepen.io/MyXoToD/post/howto-self-drawing-svg-animation


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.