+6

Hướng dẫn cơ bản sử dụng NPM như một Build tool (part 2)

Tiếp tục bài viết trước, trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc dùng npm làm build tool.

7.Biên dịch typescript với npm

Trước hết, cài đặt typescript compiler

npm install typescript --save-dev

Trong app.ts, nhập mã sau:

class Messenger {
 message(name: string) {
  return "Hello from the Messenger class, " + name;
 }
}
export = Messenger;

Thêm script "compile:ts" trong package.json

"test": "mocha test -u bdd -R spec",
"pretest": "npm run lint",
"posttest": "echo 'the test has been run!'",
"start": "node server.js",
"start:dev": "node server.js 4000",
"lint": "jshint *.js **/*.js",
"compile:ts": "tsc --outDir ./lib --module commonjs ./src/typescript/app.ts"

tsc command typescript -outDir ./lib : đường dẫn đến thư mục chứa output file -module commonjs : cho biết module target. Với node.js, chúng ta dùng module commonjs ./src/typescript/app.ts : input chứa file cần compile

Chạy command

npm run compile:ts

code typescript được compile và output lưu tại thư mục lib với tên file "app.js"

8. Làm sạch thư mục output trước khi compile code

Đầu tiên, ta cần cài rimraf (thư viện phục vụ cho việc xóa file và thư mục)

npm install rimraf --save-dev

Tiếp đó bổ sung những script cần thiết trong package.json như sau

"test": "mocha test -u bdd -R spec",
"pretest": "npm run lint",
"posttest": "echo 'the test has been run!'",
"start": "node server.js",
"start:dev": "node server.js 4000",
"lint": "jshint *.js **/*.js",
"precompile": "npm run clean",
"clean": "rimraf lib/*",
"compile": "npm run compile:ts",
"compile:ts": "tsc --outDir ./lib --module commonjs ./src/typescript/app.ts"

Bây giờ, ta chạy command

npm run compile

Kết quả sẽ như sau Theo đó, thư mục lib sẽ được clean trước khi source code được compile. **Tip: để xem những executable script trong project bạn có thể dùng lệnh

ls node_mobudels/.bin

9. Compile LESS sang CSS dùng npm

Đầu tiên, install less

npm install less --save-dev

Tiếp theo, tạo thư mục client/less với file style.less. Tạo thư mục public/css. Cấu trúc thư mục tại thời điểm này sẽ như sau Thêm script "build:less" vào package.json

"build:less": "lessc client/less/style.less public/css/style.css"

Chạy lệnh

npm run build:less

Bạn sẽ thấy file style.css trong thư mục pulbic/css.

10. Bundling với Browserify và npm

Install browerify

npm install -g browserify

Tạo file và thư mục sau

client/js/app.js
client/js/modules/MyModule.js
public/js

Cấu trúc thư mục sẽ như sau

Trong file app.js, nhập đoạn mã sau

var module = require('./modules/myModule');
console.log(module.getGreeting('Nader'));

Trong myModule.js, nhập đoạn mã sau

module.exports = {
 getGreeting: function(name) {
  return "Hello, " + name
 }
}

Thêm script "build:browerify" để bundle app.js sử dụng browserify

"build:browserify": "browserify ./client/js/app.js -o ./public/js/bundle.js"

browserify : command browserify ./client/js/app.js : file cần bundle -o ./public/js/bundle.js : output của file đã được bundle

Chạy command sau:

npm run build:browserify

11. Minifying code

Cài đặt uglifyjs

npm install uglifyjs --save-dev

Tiếp theo sửa "build:browserify" thành "build:bundle" và chứa đoạn sau

browserify ./client/js/app.js | uglifyjs -mc > ./public/js/bundle.js

| : nhận lấy output của command bên trái và dùng làm argument cho command bên phải uglify -mc : dùng uglifyjs để minify và compress > ./public/js/bundle.js : chuyển output đến ./public/js/bundle.js

Chạy command

npm run build

Với command trên, prebuild chạy command để clean thư mục "public", tiếp đó "build" sẽ chạy command "build:less" và "build:bundle"

12. Update sự thay đổi file bằng watchify

Cài đặt watchify

npm install watchify --save-dev

Thêm script "watch:bundle" vào package.json

"build": "npm run build:less && npm run build:bundle",
"watch:bundle": "watchify ./client/js/app.js -o ./public/js/bundle.js -v"

watchify : track những thay đổi của file được gán cho nó và chạy lại compiler khi có thay đổi -v : hiển thị log trên terminal

Chạy command

npm run watch:bundle

Output:

13. Kết luận

Như vậy chỉ cần với npm chúng ta đã có thể tự cài đặt một build tool đầy đủ cho quá trình phát triển web.

Tham khảo Introduction to Using NPM as a Build Tool https://medium.com/@dabit3/introduction-to-using-npm-as-a-build-tool-b41076f488b0#.uh41wzdui


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.