+12

Hướng dẫn người dùng ngay trên chính website của bạn với vue-tour

Mở đầu

Khi phát triển một ứng dụng website thì có rất nhiều thứ chúng ta cần quan tâm tới như ngôn ngữ, công nghệ, logic, performance, .... rất dễ bị cuốn vào các thứ đó mà lại quên đi một vài thứ nhỏ nhặt nhưng cũng quan trọng không kém là viết Guide thứ mà giúp cho người dùng biết cách sử dụng ứng dụng. Cách thường thấy để viết hướng dẫn sự dụng phần mềm là dùng file doc, pdf, hoặc đến tận nơi cầm tay chỉ chuột.

Nay mình sẽ giới thiệu một super-simple library có thể thực hiện điều đó một cách đơn giản với vue-tour

Dependencies

Vì là library của vue nên nếu chưa có project vue thì bạn có thể dùng vue-cli để init project vue nhanh chóng với lệnh:

$ vue create my-new-project

Sau đó có thể install vue-tour băng cách sử sụng npm hoặc yarn

$ npm install vue-tour

# or with Yarn:
$ yarn add vue-tour

Set Up

Thêm plugin và load css ở file main.js

import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
import VueTour from 'vue-tour'

require('vue-tour/dist/vue-tour.css')

Vue.use(VueTour)

new Vue({
 render: h => h(App)
}).$mount('#app')

Cuối cùng thì chúng ta có thể dùng component <vue-tour :steps="steps" /> ở bất kỳ đâu trong ứng dụng với prop của nó là một mảng các bước hướng dẫn step by step

Usage

Có bốn bước để sử dụng vue-tour

Đầu tiên: Thêm unique class hoặc thuộc tính properties vào element mà bạn muốn target tới để hướng dẫn.

Bước hai: Khai báo các bước dùng mà bạn muốn hướng dẫn ngưới dùng thông qua một array các object mỗi object là một bước, và bao gồm:

Thuộc tính Mô tả
target là một CSS selector cho element mà đã khai báo ở bước đầu
content Nội dung mô tả cho element đó
params có thể khai báo 1 số thông tin config khác

Bước 3. Thêm component <vue-tour name="whateverMyTourNameIs" :steps="mySteps"></vue-tour> vào dự án

Cuối cùng: Thêm lệnh this.$tours['whateverMyTourNameIs'].start() vào mounted hook hoặc thêm vào sự kiện nào đó khi bạn muốn bắt đầu tour hướng dẫn

<template>
 <div class="container mx-auto my-5 flex justify-between">
  <div id="v-step-0" class="bg-green-500 p-5">Step 1</div>
  <div class="v-step-1 bg-blue-500 p-5">Step 2</div>
  <div data-v-step="2" class="bg-indigo-500 p-5">Step 3</div>

  <v-tour name="myTour" :steps="steps"></v-tour>
 </div>
</template>

<script>
 export default {
  name: 'my-tour',
  data () {
   return {
    steps: [
     {
      target: '#v-step-0', // We're using document.querySelector() under the hood
      header: {
       title: 'Get Started',
      },
      content: `Discover <strong>Vue Tour</strong>!`
     },
     {
      target: '.v-step-1',
      content: 'An awesome plugin made with Vue.js!'
     },
     {
      target: '[data-v-step="2"]',
      content: 'Try it, you\'ll love it!<br>You can put HTML in the steps and completely customize the DOM to suit your needs.',
      params: {
       placement: 'top' // Any valid Popper.js placement. See https://popper.js.org/popper-documentation.html#Popper.placements
      }
     }
    ]
   }
  },
  mounted: function () {
   this.$tours['myTour'].start()
  }
 }
</script>

Demo

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này các bạn có thêm 1 lựa chọn để làm website của mình trở lên awesome hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. hẹn gặp các bạn ở các bài viết sau !! 😍😍😍😍

Blog: https://phamtuananh1996.github.io

Tham khảo : https://github.com/pulsardev/vue-tour


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.