0

How To Move Record From One Table To Another In Laravel

1.Giới thiệu

Vào 1 ngày đẹp trời, bạn muốn di chuyển tất cả bản ghi từ table users sang table Inactive_users với yêu cầu là last_login của user hơn 3 năm , tưc có thể là các user đó không còn hoạt động nữa.

Với yêu cầu trên thì tất nhiên chúng ta sẽ dùng SQL để Query và export nó ra file csv,sql,.. để import vào bảng Inactive_users, hoặc có thể dùng query INSERT INTO SELECT

Nhưng để làm điều đó với Laravel thì sao ?

Laravel không hỗ trợ bất kỳ phương thức nào để di chuyển toàn bộ bản ghi từ bảng này sang bảng khác trong cơ sở dữ liệu, nhưng chúng ta có thể được thực hiện một cách gián tiếp thông qua method replicate() , method save()delete() của Model.

Cùng nhau khai sáng nào anh em !

2.Bắt đầu

Quay trở lại với vị dụ trên, chúng ta sẽ di chuyển các bản ghi từ table users sang table Inactive_users với điều kiện là last_login của user đã hơn 3 năm.

Chúng ta sẽ tiến hành với các bước sau:

 1. Create a new instance with replicate() method based on the old or original record.
 2. Store this new instance with save() method and setTable() method in the new table.
 3. Delete the old record from the original table with delete() method of a model.

Test

Anh em tự tạo migration DB , và seed dữ liệu nhé.

<?php

use App\User;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function () {
  User::query()
    ->where('last_login', '>', now()->subYears(3))
    ->each(function ($oldRecord) {
      $newRecord = $oldRecord->replicate();

      $newRecord->setTable('inactive_users');
      $newRecord->save();

      $oldRecord->delete();
    });

  return view('welcome');
});

 });

Kết quả

3.Kết luận

Hy vọng với những chia sẻ nhỏ nhày sẽ giúp anh em có thêm 1 giải pháp khi di chuyển toàn bộ record từ table này sang table khác.

Thân ái, chào tạm biệt, quyết thắng !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.