+3

Laravel make view blade template use Artisan Console

1.Giới thiệu

Artisan là giao diện dòng lệnh đi kèm với Laravel. Nó cung cấp một số lệnh hữu ích hỗ trợ bạn xây dựng ứng dụng của mình. Để xem danh sách tất cả các lệnh Artisan có sẵn, bạn có thể sử dụng lệnh:

php artisan list

Chúng ta có thể tạo các modelscontrollers bằng cách sử dụng các lệnh Artisan dưới đây:

php artisan make:model modelName

php artisan make:controller controllerName

Nhưng để tạo 1 View & Blade Templates bằng Artisan như dưới thì làm như thế nào ?

 php artisan make:view

Research thoáng qua thì cũng có package Artisan View để xứ lý việc này. Nhưng chúng ta muốn tạo 1 Artisan Console như thế thì làm như thế nào ?

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Blade Template thông qua Artisan Console. php artisan make:view

2.Bắt đầu

 1. Tạo Commands: MakeView

  php artisan make:command MakeView

 2. Code logic tạo view

  
  namespace App\Console\Commands;
  
   use Illuminate\Console\Command;
   use File;
   
   class MakeView extends Command
   {
   
   /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
   protected $signature = 'make:view {view}';
  
   /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
   protected $description = 'Create a new blade template.';
  
   /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return mixed
   */
   public function handle()
   {
     $view = $this->argument('view');
  
     $path = $this->viewPath($view);
  
     $this->createDir($path);
  
     if (File::exists($path)) {
       $this->error("View {$path} already exists!");
       return;
     }
  
     File::put($path, $path);
  
     $this->info("View {$path} created.");
   }
  
   /**
   * Get the view full path.
   *
   * @param $view
   * @return string
   */
   private function viewPath($view)
   {
     $view = str_replace('.', '/', $view) . '.blade.php';
     return "resources/views/{$view}";
   }
  
   /**
   * Create view directory if not exists.
   *
   * @param $path
   */
   private function createDir($path)
   {
     $dir = dirname($path);
  
     if (!file_exists($dir)) {
       mkdir($dir, 0777, true);
     }
   }
   }
  
  
 3. Registered in App/Console/Kernel

   protected $commands = [
    MakeView::class
  ];
  

3.Test

 • Create a view home.blade.php trong thư mục mặc định

  php artisan make:view home

 • Create a view 'home.blade.php' trong sub-view ('pages')

  php artisan make:view pages.home


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.