+2

How to Merge Arrays in JavaScript

Khi làm việc với array, có nhiều lúc bạn muốn gộp nhiều array lại với nhau, ví dụ như data đến từ các nguồn khác nhau và bạn phải gộp chúng vào thành 1 array, có nhiều cách để merge array trong Javascript. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách ở trong bài viết này.

1. Spread Operator

Sử dụng spread operator cho phép bạn trải một iterable collection (object hoặc array) vào một collection khác. Sử dụng toán tử này trên mảng, bạn có thể hợp nhất giá trị của các mảng lại với nhau.

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]

const merged = [...array1, ...array2]
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Đối với mảng merged, chúng ta tạo ra mảng mới và trải các giá trị của array1, sau đó là các giá trị của array2. Bạn có thể sử dụng cách này với nhiều array như sau:

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]
const array3 = [7, 8, 9]

const merged = [...array2, ...array3, ...array1]
// [4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3]

2. Array.concat

Bạn có thể sử dụng phương thức concat của array để hợp nhất giá trị của các mảng lại với nhau. Các giá trị có thể là number, string, boolean, object hoặc thậm chí là array.

array.concat(value1, value2, ..., valueN)

Bằng cách chỉ định một mảng làm argument, bạn có thể hợp nhất mảng gốc với mảng chỉ định để tạo thành một mảng mới. Đây là một ví dụ:

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]

const merged = array1.concat(array2)
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bạn cũng có thể truyền nhiều array vào concat như này:

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]
const array3 = [7, 8, 9]

const merged = array2.concat(array3, array1)
// [4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3]

3. Array.push

Phương thức push của array cho phép bạn push (thêm) giá trị vào vị trí cuối của mảng.

array.push(value1, value2, ...valueN)

Sử dụng phương thức này, bạn có thể push một array mới vào array gốc để tiến hành merge. Không giống như các cách tiếp cận ở trên, cách này sẽ thay đổi array gốc.

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]

for(let i = 0; i < array2.length; i++) {
  array1.push(array2[i])
}

console.log(array1)
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Ở đây chúng ta sử dụng vòng lặp for để duyệt từng giá trị của array2, mỗi lần lặp chúng ta đẩy giá trị đó vào cuối của array1. Kết thúc toàn bộ vòng lặp, chúng ta thấy array1 đã thay đổi, nó chứa toàn bộ giá trị của array2.

Thay vì sử dụng vòng lặp for bạn hoàn toàn có thể sử dụng spread operator. Phương thức push chấp nhận một list hoặc các arguments được phân tách bằng dấu phẩy (comma), bạn có thể trải giá trị của mảng vào trong phương thức này và chúng sẽ được đẩy vào trong array gốc.

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]

array1.push(...array2)

console.log(array1)
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bạn có thế áp dụng với nhiều array khác nhau:

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]
const array3 = [7, 8, 9]

array3.push(...array2, ...array1)

console.log(array3)
// [7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3]

4. Array.reduce

With the reduce method, we can initialize a variable(arr) with the value of arr1 and then insert the elements of arr2 one by one to arr. Sử dụng phương thức reduce chúng ta khởi tạo giá trị ban đầu là array1 và thêm từng giá trị của array2 vào thông qua phương thức

const array1 = [1, 2, 3]
const array2 = [4, 5, 6]

const merged = array2.reduce((arr, item) => {
  arr.push(item)
  return arr    
}, array1)

console.log(merged)
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.