+8

Output Laravel SQL query log

1.Giới thiệu

Laravel tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua EloquentQueryBuilder, trong qua trình làm việc có những lúc bạn muốn show câu query sql ra để kiểm tra dữ liệu hoặc ghi log lại query của chúng thì làm như thế nào ? Tât nhiên là chúng ta có thể cài đặt laravel debugbar package, 1 package rất hay của Laravel.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ba cách để bạn có thể sử dụng để xem SQL thực tế đang được thực thi như thế nào.

 1. When you want to convert Query Builder to SQL
 2. When you want to check the SQL of multiple Query Builders
 3. Register with a service provider and automatically output to a log file

OK, bắt đầu thôi !.

2.Bắt đầu

Trong bài viết này tôi đang sư dụng :

 • php version 7.3
 • Laravel Framework 7.3.0
 • MySQL 5.7

Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết từng phương thức thôi nào.

1. When you want to convert Query Builder to SQL

Trong câu lệnh Query Builder , bạn có thể nhận được câu lệnh SQL bằng cách gọi phương thức toSql() và phương thức getBindings() để nhận giá trị của nó.

   php artisan tinker
   
   $query = \App\User::where('id', 1);
   dd($query->toSql(), $query->getBindings());
   "select * from `users` where `id` = ?"
     array:1 [
      0 => 1
     ]

2. When you want to check the SQL of multiple Query Builders

Để show nhiều Query Builder 1 lúc , các bạn làm theo cách sau:

   \DB::enableQueryLog();
   \App\Models\User::all();
   dd(\DB::getQueryLog());
   array:1 [
    0 => array:3 [
     "query" => "select * from `users`"
     "bindings" => []
     "time" => 1.4
    ]
   ]

3. Register with a service provider and automatically output to a log file

Cách này chúng ta sẽ xây dựng 1 Service Provider để tự động ghi log vào file laravel.log.

 • Tạo một Service Provider có tên là DataBaseQueryServiceProvider

  $ php artisan make:provider DataBaseQueryServiceProvider
  
 • Cấu hình trong file config/app.php

     'providers' => [
    App\Providers\DataBaseQueryServiceProvider::class,
  ],
  
 • Nội dung file app/Providers/DataBaseQueryServiceProvider.php

<?php

   namespace App\Providers;
   
    use Carbon\Carbon;
    use DateTime;
    use Illuminate\Database\Events\TransactionBeginning;
    use Illuminate\Database\Events\TransactionCommitted;
    use Illuminate\Database\Events\TransactionRolledBack;
    use Illuminate\Support\Facades\DB;
    use Illuminate\Support\Facades\Event;
    use Illuminate\Support\Facades\Log;
    use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class DataBaseQueryServiceProvider extends ServiceProvider
{
    /**
    * Register services.
    *
    * @return void
    */
    public function register(): void
    {
      if (config('logging.enable_sql_log') === false) {
        return;
      }

      DB::listen(function ($query) {
        $sql = $query->sql;
        foreach ($query->bindings as $binding) {
          if (is_string($binding)) {
            $binding = "'{$binding}'";
          } elseif ($binding === null) {
            $binding = 'NULL';
          } elseif ($binding instanceof Carbon) {
            $binding = "'{$binding->toDateTimeString()}'";
          } elseif ($binding instanceof DateTime) {
            $binding = "'{$binding->format('Y-m-d H:i:s')}'";
          }

          $sql = preg_replace("/\?/", $binding, $sql, 1);
        }

        Log::debug('SQL', ['sql' => $sql, 'time' => "$query->time ms"]);
      });

      Event::listen(TransactionBeginning::class, function (TransactionBeginning $event) {
        Log::debug('START TRANSACTION');
      });

      Event::listen(TransactionCommitted::class, function (TransactionCommitted $event) {
        Log::debug('COMMIT');
      });

      Event::listen(TransactionRolledBack::class, function (TransactionRolledBack $event) {
        Log::debug('ROLLBACK');
      });
    }
}
 • Cấu hình file config/logging.php

    return [
  /*
  | ------------------------------------------------- -------------------------
  | Custom Log
  | ------------------------------------------------- -------------------------
  * /
  
  'enable_sql_log' => env('ENABLE_SQL_LOG', false),
  ];
  
 • Cấu hình file .env

    ENABLE_SQL_LOG=true
  

3.Test

routes/web.php

  <?php

use App\User;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

Route::get('/', function () {
  $user = DB::transaction(function () {
    $user = factory(User::class)->create();
    $user->name = 'change name';
    $user->save();
    $user->delete();

    return factory(User::class)->create();
  });

  User::find($user->id);

  return view('welcome');
});

Nội dung file storage/logs/laravel-***.log

[2020-06-08 04:15:55] local.DEBUG: START TRANSACTION 
[2020-06-08 04:15:55] local.DEBUG: SQL {"sql":"insert into `users` (`name`, `email`, `email_verified_at`, `password`, `remember_token`, `updated_at`, `created_at`) values ('Philip Bahringer', 'donnell98@example.net', '2020-06-08 04:15:55', 'yIXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', 'PBLNzyM7VL', '2020-06-08 04:15:55', '2020-06-08 04:15:55')","time":"0.42 ms"} 
[2020-06-08 04:15:55] local.DEBUG: SQL {"sql":"update `users` set `name` = 'change name', `users`.`updated_at` = '2020-06-08 04:15:55' where `id` = 1","time":"0.26 ms"} 
[2020-06-08 04:15:55] local.DEBUG: SQL {"sql":"delete from `users` where `id` = 1","time":"0.34 ms"} 
[2020-06-08 04:15:55] local.DEBUG: SQL {"sql":"insert into `users` (`name`, `email`, `email_verified_at`, `password`, `remember_token`, `updated_at`, `created_at`) values ('Mrs. Lia Buckridge Sr.', 'florence.metz@example.org', '2020-06-08 04:15:55', 'yIXUNpkjO0rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', 'Qt7op6m3CE', '2020-06-08 04:15:55', '2020-06-08 04:15:55')","time":"0.19 ms"} 
[2020-06-08 04:15:55] local.DEBUG: COMMIT 
[2020-06-08 04:15:55] local.DEBUG: SQL {"sql":"select * from `users` where `users`.`id` = 2 limit 1","time":"0.49 ms"} 

Hôm nay tôi đã giới thiệu 3 cách để ghi nhật ký tất cả các truy vấn SQL trong Laravel. Hy vọng bạn có thể sử dụng kiến thức này trong các dự án của bạn !.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.