Giới Thiệu Về Drizzle Framework - Cách Xây Dựng Một Dapp BlockChain Với Drizzle

Drizzle Framework là gì ?

Drizzle là một Javascript framework giúp chúng ta xây dựng front-end cho một Dapp một cách dễ dàng hơn. Nó được phát hành bởi đội ngũ của Truffle framework vào đầu năm 2018. Nó thì có sẵn trong trình quản lý package npm nên chúng ta có thể dễ dàng cài đặt nó. Vậy chức năng chính của nó là gì nhỉ ?

Bạn có thể nhận thấy rằng ta phải code rất nhiều khi muốn code chức năng giao dịch với web3, ví dụ khi bạn muốn làm chức năng ký hợp đồng tự động hoặc khi bạn định cấu hình đối tượng web3. Bên cạnh đó, bạn cũng phải viết code để gọi các chức năng trong smart contract của mình và nó có thể khá lặp đi lặp lại. Và cuối cùng, bạn cần tạo giải pháp của riêng mình để có thể hiển thị response cho người dùng trong khi giao dịch đang chờ xử lý. Và nó thì không hề dễ dàng.

Đừng lo Drizzle sẽ giải quyết những vấn đề này. Nó sẽ giúp bạn đỡ phải code nhiều và đơn giản hóa việc tích hợp giao diện Dapp của bạn với smart contract. Với Drizzle , rất nhiều những tích hợp với smart contract của bạn giờ đây trở nên đơn giản hóa. Nói cách khác, bạn chỉ cần thực hiện đúng cấu hình và Drizzle sẽ tìm ra phần còn lại.

Bây giờ bạn đã biết thêm một chút về Drizzle, nhưng giờ một câu hỏi là khi nào ta thực sự cần nó và so sánh với việc chỉ sử dụng web3 với việc sử có sử dụng thêm Drizzle chúng ta sẽ cùng đến phần tiếp theo nha?

Components của Drizzle

Drizzle có 3 thành phần chính :

Drizzle là thư viện logic cốt lõi của Drizzle dựa trên store của Redux. Vì vậy bạn có thể truy cập vào các công cụ phát triển tuyệt với của Redux

Drizzle-react cho phép dễ dàng tích hợp Drizzle vào ứng dụng React của bạn. Nó cung cấp một Provider component cấp bậc cao hơn, bao bọc các thành phần khác của bạn và chuyển cho chúng xuống state của Drizzle.

Drizzle-react-components cung cấp một số react components sẵn sàng sử dụng cho các ứng dụng của bạn, chẳng hạn như components display accounts, component read data smart contract và components recording data.

Drizzle State

Vào bên trong mã nguồn của Drizzle ta có thể thấy state của Drizzle như sau:

  {
   accounts,
   accountBalances: {
    address
   }
   contracts: {
    contractName: {
     initialized,
     synced,
     events,
     callerFunctionName: {
      argsHash: {
       args,
       value
      }
     }
    }
   },
   currentBlock,
   drizzleStatus: {
    initialized
   },
   transactions: {
    txHash: {
     confirmations,
     error,
     receipt,
     status
    }
   },
   transactionStack,
   web3: {
    status
   }
  }

Với Docs có họ giải thích như sau

accounts (array)

 • Là một mảng các account addresses đến từ web3.

accountBalances (object)

 • Một đối tượng có key là account addresses và value là số dư tài khoản (tính bằng Wei)

contracts (object)

 • Là một series các contract state objects, được lập chỉ mục là contract name như được khai báo trong ABI của nó.

contractName (object)

 • initialized (boolean): true khi contract được khởi tạo đầy đủ. synced (boolean): false nếu thay đổi state contract đã xảy ra trong một block và Drizzle đang chạy lại các cuộc gọi của nó.

 • events (array): là một array các đổi tượng event, Drizzle sẽ chỉ lắng nghe các events mà chúng ta khai báo trong options.

 • args (array): là đối số truyền vào , value (mixed): là giá trị trả về từ việc call function.

currentBlock (object)

 • Là object mới nhất mà nhận về từ kết quả của việc gọi hàm web3.getBlock().

drizzleStatus (object)

 • Là một object có chứa thông tin về status của Drizzle
 • initialized (boolean): true khi :
  • web3 được tìm thấy hoặc khởi tạo
  • Account addresses được lưu trong state
  • Tất cả các contracts được khởi tạo

initialized (boolean)

 • Mặc định là false, cho đến khi nào một instance web3 được tìm thấy, các accounts và contracts được napj vào

transactions (object)

 • Là một series các transaction objects, được lập chỉ mục bởi transaction hash.

txHash (object)

 • confirmations (array): sau khi initial receipt, receipts sẽ confirmation thêm. error (object): chứa lỗi trả về nếu có. receipt (object): chứa receipt nhận transaction đầu tiên từ success event.
 • status (string): true hoặc false phục thuộc vào status của transaction
  • pending khi transaction được broadcast thành công nhưng chưa được mined
  • success khi nhận được receipt của transaction
  • error nếu có lỗi xảy ra sau khi broadcast
 • Để biết thêm chi tiết về vòng đời của Ethereum transaction có thể đọc tại đây check out this great blog post.

transactionStack (array)

 • Trong trường hợp người dùng hủy transaction hoặc transaction không đúng định dạng và không thể broadcast được, nó sẽ không nhận được mã hash. Để theo dõi các trường hợp này, một ID tạm thời sẽ được thêm vào array này và được thay thế với mã hash transaction sau khi được broadcast. Hàm cacheSend() sẽ trả về stackId

web3 (object)

 • status (string): có những lựa chọn là initializing, initializedfailed. Hữu ích để kích hoạt cảnh báo nếu web3 không khởi tạo được

Drizzle hoạt động như thế nào?

Trước tiên ta cần phải kết hợp smart contract mà ta đang theo dõi với một đối tượng cấu hình trong Drizzle. Và việc còn lại sẽ là của Drizzle :

 • Nó sẽ kết nối blockchain Ethereum với Web3
 • Sau đó nó sẽ duy trì trạng thái state storing nội bộ là kết quả của chức năng gọi đến state của smart contract. State này được lưu trữ trong một redux store, phía client. Drizzle sẽ giữ cho trạng thái này được cập nhật, mà ta không cần phải làm gì cả.
 • Và nó cũng sẽ chuyển tiếp các giao dịch đến smart contract (ghi dữ liệu)

Việc đồng bộ hóa với dữ liệu của smart contract là điều rất quan trọng và Drizzle sẽ làm như thế này:

 • Đầu tiên Drizzle subscribes vào các block headers mới. Block headers chứa siêu dữ liệu về từng block trong block chain Ethereum.
 • Bất cứ khi nào một block headers mới xuất hiện, Drizzle sẽ kiểm tra xem nó có chứa bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các smart contract của bạn mà đã được cấu hình lúc ban đầu hay không. Nếu có nó sẽ cập nhật state local ở client tương ứng. Nếu không thì Drizzle sẽ bỏ qua block headers đó.

Một điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn về hoạt động bên trong của Drizzle đó là mặc dù dữ liệu được cập nhật bởi Drizzle, nhưng tùy thuộc vào nhà phát triển Dapp để kết hợp lại với UI khi dữ liệu của Drizzle thay đổi. Thì có thể được thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng react và drizzle-react.

Tích hợp Drizzle với các framework khác (React, Truffle, Redux & Saga)

Drizzle có thể được sử dụng với các framework khác nhau, mặc dù nó được phát triển chính cho React. Nó thì sử dụng Redux và Saga, 2 thư viện phổ biến để quản lý state trong React. Bạn không cần phải sử dụng các thư viện này trong ứng dụng của mình, nhưng nếu có, bạn có thể tích hợp các reducerssagas của bạn với các thư viện của Drizzle.

Drizzle thì cũng sử dụng web3 và bạn vẫn có thể truy cập đối tượng web3 trong code của mình nếu bạn cần linh hoạt hơn. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời 😉 😉

Về lý thuyết bạn có thể sử dụng bất kỳ một framework smart contract nào bạn muốn. Drizzle sẽ nhận một tệp json mô tả về smart contract của bạn. Tất cả những gì Drizzle yêu cầu là tệp json này tuân theo định dạng của thư viện có tên là truffle-contract-schema , cùng với những thứ khác, một số trường như abiaddress triển khai của smart contract. Nếu bạn thực sự muốn, bạn có thể sử dụng một framework khác với Truffle chỉ cần truyền lại abi và address như trên. Nhưng, trừ khi bạn có một lý do rất chính đáng để làm điều này, đơn giản là chỉ cần sử dụng Truffle là đã tạo ra được contract mình mong muốn rồi.

Hướng dẫn tạo một Dapp với Drizzle

1. Chuẩn bị

Install truffleganache-cli:

 • Truflle:

    npm install -g truffle
  

  kết quả :

    ~ $ truffle version
    
      Truffle v5.0.32 (core: 5.0.32)
      Solidity v0.5.0 (solc-js)
      Node v10.16.3
      Web3.js v1.2.1
  
 • ganache-cli:

    npm install -g ganache-cli
  

  kết quả :

    ~ $ ganache-cli --version
    
    Ganache CLI v6.5.1 (ganache-core: 2.6.1-beta.0)
  

2. Tạo Dapp

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một mạng test chain với ganache-cli và tạo unbox Drizzle:

  // chạy ganache để tạo 1 mạng test chain.
  $ ganache-cli

  // tạo một project với unbox drizzle, nó sẽ tự kéo một khung có sẵn của unbox về
  $ truffle unbox drizzle

kết quả là sẽ có một khung có sẵn như thế này :

Sau đó, chúng ta sẽ phải sửa đổi file truffle-config.js mặc định để trỏ đến các tham số trong mạng test chain của ganache-cli.

  module.exports = {
   networks: {
    development: {
     host: '127.0.0.1',
     port: 8545,
     network_id: '*' // Match any network id
    }
   }
  };

Tiếp theo là compile và migrate smart contracts:

  $ truffle compile
  $ truffle migrate

3. Thêm toastify và tạo middleware để bắt sự kiện

Chúng ta sẽ lắng nghe sự kiện SimpleStorage của contract StorageSet và hiển thị thông báo mỗi khi nó thực thi cd vào app và install toastify:

  $ cd app
  $ npm install react-toastify

Để đơn giản, chúng ta sẽ làm việc trong file ./app/src/middleware/index.js.

  $ mkdir ./src/middleware
  $ touch ./src/middleware/index.js

import các thư viện cần thiết vào file index của middleware

   ## ./app/middleware/index.js
   import { generateStore, EventActions } from 'drizzle'
   import drizzleOptions from '../drizzleOptions'
   import { toast } from 'react-toastify'

full file index sẽ là như sau :

  import { generateStore, EventActions } from 'drizzle';
  import drizzleOptions from '../drizzleOptions';
  import { toast } from 'react-toastify';

  const contractEventNotifier = (store) => (next) => (action) => {
   if (action.type === EventActions.EVENT_FIRED) {
    const contract = action.name;
    const contractEvent = action.event.event;
    const message = action.event.returnValues._message;
    const display = `${contract}(${contractEvent}): ${message}`;

    toast.success(display, { position: toast.POSITION.TOP_RIGHT });
   }
   return next(action);
  };

  const appMiddlewares = [contractEventNotifier];

  export default generateStore({
   drizzleOptions,
   appMiddlewares,
   disableReduxDevTools: false // enable ReduxDevTools!
  });

Cuối cùng là kết nối vào App.js. Sửa đổi MyComponent.jsđể nhập ReactToastify.cssvà cấu hình ToastContainer

  ...
  import { ToastContainer } from 'react-toastify'
  import 'react-toastify/dist/ReactToastify.css'
  ...

  export default ({ accounts }) => (
   <div className="App">
    <ToastContainer />
   ...
   </div>

4. Kiểm tra nhanh

 • Ta sẽ kiểm tra theo tuần tự :

  • Metamaskchuyển mạng qua test chain của ganache-clihttp://localhost:8545
  • Sử dụng accounts[0] của mang test chain ganache-cli tạo ra bằng cách import private-key vào Metamask để sử dụng
 • Chạy thử ứng dụng :

   npm run start
  
 • Thay đổi SimpleStorage stored Value

 • Thông báo sẽ hiện lên như vậy là chạy ngon rồi đó

Kết Luận

Đọc đến đây chắc các bạn cũng khá là kiên trì và có hứng thú thực sự với tìm hiểu Drizzle đấy 😄 😄 . Đoạn giới thiệu hơi nhiều chữ nhưng đó là phần lý thuyết cần thiết để ta có thể có cái nhìn tổng quan và hiểu được cách thức hoạt động của Drizzle. Ta cũng sẽ không còn phải suy nghĩ làm sao để đồng bộ được dữ liệu giữu front-end client với smart contract nữa, mà bây giờ chỉ cần tập trung vào phát triển contract và front-end sao cho ổn. Việc còn lại cứ để Drizzle lo 😉 😉

Nguồn :