+4

Export file pdf từ html trong ứng dụng Rails

Pdf là một trong những định dạng phổ biến hiện nay, với ưu điểm là chất lượng cao và không dễ bị thay đổi font chữ hay bố cục của nội dung. Vì thế pdf thường xuyên được sử dụng để lưu trữ những nội dung sau khi đã hoàn thiện và dùng chúng để trao đổi qua mạng. Trong một số website nhiều tác vụ cũng cần đến việc lưu trữ thành định dạng pdf để thuận tiện cho việc lưu trữ lại của người dùng, vì thế hôm nay mình viết bài viết này để tạo một website đơn giản bằng Ruby on Rails có tích hợp tính năng xuất file pdf từ thông tin của trang web với gem PDFKit !!!

Tạo ứng dụng Rails

Tạo một ứng dụng với tên là invoices (hóa đơn) và thêm 2 models:

$ rails new invoices -d mysql
$ cd invoices
 
$ rails generate model invoice date:date client notes total
$ rails generate model line_item description price:float invoice:references

sau đó thêm một số dữ liệu mẫu vào cơ sở dữ liệu bằng cách thêm vào file db/seeds.rb.

invoice = Invoice.create(
 client: 'Tùng Phan',
 total: 165000,
 date: Date.new(2020, 2, 17))

LineItem.create([
 { invoice_id: invoice.id, description: 'Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu???', price: 96000 },
 { invoice_id: invoice.id, description: 'Mắt Biếc (Tái Bản 2019)', price: 69000} ])

Chạy lệnh rails db:seed trong terminal để thêm hóa đơn mẫu vào cơ sở dữ liệu.

Tạo controller and view

chạy lệnh rails generate controller Invoices index showđể tạo controllers và views.

app/models/invoice.rb

class Invoice < ApplicationRecord
 has_many :line_items
end

app/models/line_item.rb

class LineItem < ApplicationRecord
 belongs_to :invoice
end

app/controllers/invoicescontroller.rb

 class InvoicesController < ApplicationController
 def index
  @invoices = Invoice.all
 end
 
 def show
  @invoice = Invoice.find(params[:id])
 end
end

app/views/invoices/index.html.erb

<h1>HÓA ĐƠN</h1>
<ul>
 <% @invoices.each do |invoice| %>
 <li>
  <%= link_to "#{invoice.id} - #{invoice.client} - #{invoice.date.strftime("%B %d, %Y")} ", invoice_path(invoice) %>
 </li>
 <% end %>
</ul>

app/views/invoices/show.html.erb

<div class="invoice">
 <h1>CHI TIẾT HÓA ĐƠN</h1>

 <h3>KHÁCH HÀNG: <%= @invoice.client %></h3>
 <h3>NGÀY: <%= @invoice.date.strftime("%B %d, %Y") %></h3>

 <table>
  <thead>
    <tr>
     <th>TÊN SÁCH</th>
     <th>GIÁ</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <% @invoice.line_items.each do |line_item| %>
     <tr>
      <td><%= line_item.description %></td>
      <td><%= number_to_currency(line_item.price) %></td>
     </tr>
    <% end %>
    <tr class="total">
     <td style="text-align: right">THÀNH TIỀN: </td>
     <td><%= number_to_currency(@invoice.total) %></span></td>
    </tr>
   </tbody>
 </table>

 <% if @invoice.notes %>
 <div class="notes">
  <p><strong>LƯU Ý:</strong> <%= @invoice.notes %></p>
 </div>
 <% end %>
</div>

app/assets/stylesheets/application.scss

.invoice {
 width: 700px;
 max-width: 700px;
 border: 1px solid grey;
 margin: 50px;
 padding: 50px;
 
 h1 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 100px;
 }
 .notes {
  margin-top: 100px;
 }
 
 table {
  width: 90%;
  text-align: left;
 }
 th {
  padding-bottom: 15px;
 }
 
 .total td {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  padding-top: 25px;
 }
}

Sau đó rails s và truy cập vào localhost:3000 và vào xem chi tiết hóa đơn

Chi tiết hóa đơn

Tích hợp chức năng export Pdf

Thêm các gem vào gem file

gem 'pdfkit'
gem 'render_anywhere'
gem 'wkhtmltopdf-binary'

Sau đó chạy lệnh bundle install để cài đặt các gem vừa thêm vào

Tạo một class InvoicePdf trong thư mục app/models

app/models/Invoice_pdf.rb

require "render_anywhere"
 
class InvoicePdf
 include RenderAnywhere
 
 def initialize(invoice)
  @invoice = invoice
 end
 
 def to_pdf
  kit = PDFKit.new(as_html, page_size: 'A4')
  kit.to_file("#{Rails.root}/public/invoice.pdf")
 end
 
 def filename
  "Invoice #{invoice.id}.pdf"
 end
 
 private
 
  attr_reader :invoice
 
  def as_html
   render template: "invoices/pdf", layout: "invoice_pdf", locals: { invoice: invoice }
  end
end

app/views/invoices/pdf.html.erb

<div class="invoice">
 <h1>CHI TIẾT HÓA ĐƠN</h1>
 
 <h3>To: <%= invoice.client %></h3>
 <h3>Date: <%= invoice.date.strftime("%B %d, %Y") %></h3>
 
 <table>
  <thead>
    <tr>
     <th>TÊN SÁCH</th>
     <th>GIÁ</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <% invoice.line_items.each do |line_item| %>
     <tr>
      <td><%= line_item.description %></td>
      <td><%= number_to_currency(line_item.price) %></td>
     </tr>
    <% end %>
    <tr class="total">
     <td style="text-align: right">Total: </td>
     <td><%= number_to_currency(invoice.total) %></span></td>
    </tr>
   </tbody>
 </table>
 
 <% if invoice.notes %>
 <div class="notes">
  <p><strong>LƯU Ý:</strong> <%= invoice.notes %></p>
 </div>
 <% end %>
</div>

app/views/layouts/invoice_pdf.html.erb

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Envato Invoices</title>
 <style>
  <%= Rails.application.assets.find_asset('application.scss').to_s %>
 </style>
</head>
<body>
 <%= yield %>
</body>
</html>

Tạo DownloadsController để Render hóa đơn PDF

config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 root to: "invoices#index"
 
 resources :invoices, only: [:index, :show] do
  resource :download, only: [:show]
 end
end

app/controllers/downloadscontroller.rb

class DownloadsController < ApplicationController
 
 def show
  respond_to do |format|
   format.pdf { send_invoice_pdf }
  end
 end
 
 private
 
 def invoice_pdf
  invoice = Invoice.find(params[:invoice_id])
  InvoicePdf.new(invoice)
 end
 
 def send_invoice_pdf
  send_file invoice_pdf.to_pdf,
   filename: invoice_pdf.filename,
   type: "application/pdf",
   disposition: "inline"
 end
end

Thêm link download pdf vào hóa đơn : app/views/invoices/show.html.erb

<%= link_to "Download PDF",
 invoice_download_path(@invoice, format: "pdf"),
 target: "_blank",
 class: "download" %>

Chạy rails s chuyển đến hóa đơn chi tiết, click vào Download PDFmột tab mới sẽ hiện file pdf hóa đơn!!!

Tài liệu tham khảo

https://www.pdftron.com/blog/rails/how-to-generate-pdf-with-ruby-on-rails/

https://code.tutsplus.com/tutorials/generating-pdfs-from-html-with-rails--cms-22918


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.