Sử dụng Prawn để generrater PDF in Rails

Trong một số dự án, đôi lúc chúng ta cần tạo ra file PDF để hiển thị một CV của ứng viên hay là hóa đơn thanh toán v.v...

Hiện nay, trong Ruby đã có rất nhiều những thư viện để hỗ trợ cho lập trình viên tạo file PDF một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một trong số đó là gem prawn(readme). Trong bài viết này sẽ trình bày các bước để tạo một file PDF trong Rails sử dụng prawn.

Cài đặt#

Để cài đặt praw vào ứng dụng Rails rất đơn giản, ta chỉ cần khai báo dòng gem "prawn" vào trong Gemfile. Tiếp đó, ta cần chạy lệnh trong terminal

bundle install

Sử dụng#

Bước 1: Ta cần khai báo PDF Mime::Type vào file config/initializers/mime_types.rb như sau:

Mime::Type.register “application/pdf”, :pdf

Kể từ bây giờ, mỗi khi có request mà mime là PDF thì ứng dụng sẽ trả về nội dung file PDF.

Bước 2: Ta sẽ thực hiện xử lý trong controller để trả về định dạng file PDF. Ví dụ như đoạn code dưới đây:

class InvoicesController < ApplicationController

 before_filter :authenticate_customer!, :only => [:index, :show]

 def index
  @invoices = Invoice.all_invoices(current_customer)
 end

 def show
  @invoice = Invoice.find(params[:id])
  respond_to do |format|
   format.html
   format.pdf do
    pdf = InvoicePdf.new(@invoice, view_context)
    send_data pdf.render, filename:
    "invoice_#{@invoice.created_at.strftime("%d/%m/%Y")}.pdf",
    type: "application/pdf"
   end
  end
 end
end

Trong đoạn code trên, chúng ta đã có thay đổi format của respond theo hai định dạng là htmlpdf. Và bên trong block format.pdf, ta có gọi phương thức send_data với các tham số là nội dung file, tên file, và kiểu ứng dụng để đọc file. Ngoài ra, hàm này còn có thêm một option nữa là disposition: "inline" có tác dụng sẽ hiển thị file PDF ngay trên trình duyệt thay vì phải download về máy client.

Bước 3: Ta sẽ tiến hành việc định dạng file PDF cần được tạo ra bằng cách sử dụng praw. Việc này được thực hiện trong lớp InvoicePdf kế thừa lớp Prawn::Document trong thư viện praw.

class InvoicePdf < Prawn::Document

 def initialize(invoice, view)
  super()
  text "This is an order invoice", size: 16, font: "Helvetica", color: "0000FF"
 end
end

Đoạn code trên sử dụng phương thức text của praw để hiển thị trong file PDF với kích thước chữ là 16, font là Helvetica và chữ màu xanh. Tương tự, ta đều có thể hiển thị các dòng text khác bằng cách sử dụng lại phương thức này.

Khi tạo một hóa đơn thì chúng ta thường in logo của công ty. Như vậy làm sao ta có thể tạo hình ảnh trong file PDF?. Điều này trở thành vô cùng đơn giản với việc sử dụng phương thức image của thư viện. Ví dụ, ta muộn hiển thị ảnh ở giữa file với kích thước là 50x50 sẽ thực hiện như sau:

def logo
 logopath = "#{Rails.root}/app/assets/images/logo.png"
 open(logopath), fit: [500, 500], position: :center
end

Moving Around##

Đây là một tính năng giúp chúng ta có thể xác định chính xác vị trí muốn đặt từng phần tử text or image... trong tài liệu bằng cách di chuyển vị trí con trỏ chuột đến tọa độ mong muốn thông qua các hàm move_down(n), move_up(n) hoặc move_cursor_to(n). Lưu ý đó là trục tọa độ của trang tài liệu có gốc [0, 0] là ở vị trí cuối cùng bên trái trang và trục dương hướng lên trên.

Ngoài ra, thư viện praw, còn cho phép chúng ta trình bày tài liệu dưới dạng bảng bằng cách sử dụng phương thức table, rowcolumn.

Sau đây là code của lớp InvoicePdf để hiển thị một Invoice dưới dạng PDF để các bạn tham khảo cho việc định dạng 1 file PDF đơn giản

class InvoicePdf < Prawn::Document

 def initialize(invoice, view)
  super()
  @invoice = invoice
  @view = view
  logo
  thanks_message
  subscription_date
  subscription_details
  subscription_amount
  regards_message
 end

 def logo
  logopath = "#{Rails.root}/app/assets/images/logo.png"
  image logopath, width: 197, height: 91
  move_down 10
  draw_text "Receipt", at: [220, 575], size: 22
 end

 def thanks_message
  move_down 80
  text "Hello #{@invoice.customer.profile.first_name.capitalize},"
  move_down 15
  text "Thank you for your order.Print this receipt as
  confirmation of your order.",
  indent_paragraphs: 40, size: 13
 end

 def subscription_date
  move_down 40
  text "Subscription start date:
  #{@invoice.start_date.strftime("%d/%m/%Y")} ", size: 13
  move_down 20
  text "Subscription end date :
  #{@invoice.end_date.strftime("%d/%m/%Y")}", size: 13
 end

 def subscription_details
  move_down 40
  table subscription_item_rows, width: 500 do
   row(0).font_style = :bold
   columns(1..3).align = :right
   self.header = true
   self.column_widths = {0 => 200, 1 => 100, 2 => 100, 3 => 100}
  end
 end

 def subscription_amount
  subscription_amount = @invoice.calculate_subscription_amount
  vat = @invoice.calculated_vat
  delivery_charges = @invoice.calculated_delivery_charges
  sales_tax = @invoice.calculated_sales_tax
  table ([["Vat (12.5% of Amount)", "", "", "#{precision(vat)}"] ,
  ["Sales Tax (10.3% of half the Amount)", "", "",
  "#{precision(sales_tax)}"]  ,
  ["Delivery charges", "", "", "#{precision(delivery_charges)} "],
  ["", "", "Total Amount", "#{precision(@invoice.total_amount) } "]]),
  :width => 500 do
   columns(2).align = :left
   columns(3).align = :right
   self.header = true
   self.column_widths = {0 => 200, 1 => 100, 2 => 100, 3 => 100}
   columns(2).font_style = :bold
  end
 end

 def subscription_item_rows
  [["Description", "Quantity", "Rate", "Amount"]] +
  @invoice.subscriptions.map do |subscribe|
   [ "#{subscribe.description} ", subscribe.quantity,
   "#{precision(subscribe.rate)} ",
   "#{precision(subscribe.quantity * subscribe.rate)}" ]
  end
 end

 def precision(num)
  @view.number_with_precision(num, :precision => 2)
 end

 def regards_message
  move_down 50
  text "Thank You," ,indent_paragraphs: 400
  move_down 6
  text "XYZ",
  indent_paragraphs: 370, :size: 14, style: :bold
 end

end

Bước cuối cùng: Ta thêm link của file PDF vào trong views: app/views/invoices/show.html.erb:


<%= link_to "Download invoice", invoice_path(invoice.id, format: "pdf") %>;

Kết luận#

Trên đây là bài giới thiệu cơ bản về cách sử dụng praw trong rails. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các phương thức khác ở đây

Tham khảo: http://www.sitepoint.com/hackable-pdf-typesetting-in-ruby-with-prawn/