+2

Download Image trong Flutter.

Plugin sử dung : image_downloader 0.30.0

Image Downloader là một plugin dùng để download ảnh và video từ internet và lưu trữ trong thư mục "Photo Library" trên IOS hoặc là một thư mục được chỉ định trên Android. Mặc định thì plugin sẽ lấy thời gian thực để làm tên file khi download về. Nhưng bạn cũng có thể thay đổi nó.

Bắt đầu.

IOS

Thêm các khóa sau vào tệp Info.plist , nằm trong mục

/ios/Runner/Info.plist:

 • NSPhotoLibraryUsageDescription - Chỉ định lý do để ứng dụng của bạn truy cập vào thư viện ảnh của người dùng.
 • NSPhotoLibraryAddUsageDescription - Chỉ định lý do để ứng dụng của bạn có quyền truy cập chỉ ghi vào thư viện ảnh của người dùng.

Android

Thêm permission in AndroidManifest.xml. (Nếu bạn gọi AndroidDestinationType#inExternalFilesDir(), Thì cài đặt này không cần.)

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>

Ví dụ

Cơ bản

try {
 // Saved with this method.
 var imageId = await ImageDownloader.downloadImage("https://raw.githubusercontent.com/wiki/ko2ic/image_downloader/images/flutter.png");
 if (imageId == null) {
  return;
 }

 // Below is a method of obtaining saved image information.
 var fileName = await ImageDownloader.findName(imageId);
 var path = await ImageDownloader.findPath(imageId);
 var size = await ImageDownloader.findByteSize(imageId);
 var mimeType = await ImageDownloader.findMimeType(imageId);
} on PlatformException catch (error) {
 print(error);
}

Các giá trị trả về.

 • imageId của hình ảnh đã lưu nếu lưu thành công.
 • null nếu không được cấp quyền.
 • Nếu không thì nó là một PlatformException.

Nâng cao

Bạn có thể chỉ định một đường dẫn cụ thể.
(hiện tại, external storage chỉ support cho Android.)

Có 3 thư mục được cung cấp mặc định.

 • AndroidDestinationType.directoryDownloads -> Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS trên Android
 • AndroidDestinationType.directoryPictures -> Environment.DIRECTORY_PICTURES trên Android
 • AndroidDestinationType.directoryDCIM -> Environment.DIRECTORY_DCIM trên Android
 • AndroidDestinationType.directoryMovies -> Environment.DIRECTORY_MOVIES trên Android

Ví dụ:

await ImageDownloader.downloadImage(url,
                  destination: AndroidDestinationType.custom('sample')                 
                  ..subDirectory("custom/sample.png"),
    );

hoặc

await ImageDownloader.downloadImage(url,
                 destination: AndroidDestinationType.directoryDownloads
                 ..subDirectory("demo/" + filename),
    );

hoặc

 await ImageDownloader.downloadImage(url,
                   destination: AndroidDestinationType.custom('sample')
                   ..inExternalFilesDir()
                   ..subDirectory("custom/sample.gif"),
     );

Chú ý: inExternalFilesDir() cần yêu cầu WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission, nhưng hình ảnh đã tải xuống cũng sẽ bị xóa khi gỡ cài đặt.

Progress

Lấy giá trị progress.
chú ý: trên iOS, onProgressUpdate không lấy được imageId.

 
 void initState() {
  super.initState();

  ImageDownloader.callback(onProgressUpdate: (String imageId, int progress) {
   setState(() {
    _progress = progress;
   });
  });
 }

Downloading multiple files

Bạn có thể sử dụng await .

var list = [
 "https://raw.githubusercontent.com/wiki/ko2ic/image_downloader/images/bigsize.jpg",
 "https://raw.githubusercontent.com/wiki/ko2ic/image_downloader/images/flutter.jpg",
 "https://raw.githubusercontent.com/wiki/ko2ic/image_downloader/images/flutter_transparent.png",
 "https://raw.githubusercontent.com/wiki/ko2ic/flutter_google_ad_manager/images/sample.gif",
 "https://raw.githubusercontent.com/wiki/ko2ic/image_downloader/images/flutter_no.png",
 "https://raw.githubusercontent.com/wiki/ko2ic/image_downloader/images/flutter.png",
];

List<File> files = [];

for (var url in list) {
 try {
  var imageId = await ImageDownloader.downloadImage(url);
  var path = await ImageDownloader.findPath(imageId);
  files.add(File(path));
 } catch (error) {
  print(error);
 }
}
setState(() {
 _mulitpleFiles.addAll(files);
});

Preview

Có một phương thức open để có thể xem trước ngay tệp tải xuống. Nếu bạn gọi nó, trong trường hợp của ios, một màn hình xem trước sử dụng UIDocumentInteractionController được hiển thị. Trong trường hợp của Android, nó được hiển thị bởi Intent.

var imageId = await ImageDownloader.downloadImage(url);
var path = await ImageDownloader.findPath(imageId);
await ImageDownloader.open(path);

Lưu ý: trong trường hợp của Android, để sử dụng tính năng này, cần phải có các cài đặt sau.

Thêm các dòng sau vào tag <application\> trong AndroidManifest.xml .

    <provider
        android:name="com.ko2ic.imagedownloader.FileProvider"
        android:authorities="${applicationId}.image_downloader.provider"
        android:exported="false"
        android:grantUriPermissions="true">
      <meta-data
          android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
          android:resource="@xml/provider_paths"/>
    </provider>

Thêm provider_paths.xml trong android/app/src/main/res/xml/ .

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<paths xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <external-path name="external_files" path="."/>
</paths>

Open

Nếu không thể xem trước tệp, thì preview_error sẽ được log ra.

 await ImageDownloader.open(_path).catchError((error) {
  if (error is PlatformException) {
   if (error.code == "preview_error") {
    print(error.message);
   }
  }  
 });

Kiểm tra file downloaded

  bool checkPhotoIsDownloaded(String filename) {
   if (Platform.isAndroid) {
    bool exists =
      new File(ANDROID_DIRECTORY_DOWNLOADS + filename).existsSync();
    return exists;
   }
   return false;
  }  

Tài liệu tham khảo

https://github.com/HarryHaiVn/Downloader-Photo https://github.com/ko2ic/image_downloader


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.