+8

[Flutter] - Dependency Injection trong Flutter

Soure

Trong hướng dẫn này, Quokka sẽ giới thiệu về ba hình thức Dependency Injection trong Flutter: InheritedWidgets, get_itprovider. Trước khi làm điều đó, ta sẽ định nghĩa DI là gì?

Định nghĩa

DI là cách thực hiện các đoạn code để cung cấp các Object của bạn cho các Object khác mà chúng phụ thuộc vào.

Hãy xem xét một ví dụ về sự phụ thuộc (dependency) là gì:

class LoginService {
 Api api;
}

Ở trên bạn có thể thấy rằng LoginService phụ thuộc vào Api Object. Cách thông thường để có được một phụ thuộc trong một class là thông qua constructor:

class LoginService {
 Api api;

 // Inject the api through the constructor
 LoginService(this.api)
}

Ý tưởng tương tự ở đây có thể được áp dụng cho một Widget trong Flutter. Hãy xem ví dụ này dưới dạng một widget:

class HomeView extends StatelessWidget {

 // Home View has a dependency on the AppInfo
 AppInfo appInfo;

 HomeView({Key key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Container(
  );
 }
}

Một cách dễ dàng để cung cấp sự phụ thuộc này là bằng cách chuyển nó qua Constructor.

AppInfo appInfo;

HomeView({Key key, this.appInfo}) : super(key: key);

Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta chỉ có thể DI bằng cách dùng Constructor.

Vấn đề

Truyền dependencies thông qua constructor là lựa chọn tốt cho việc truy cập dữ liệu xuống một tầng, thậm chí là hai tầng. Nhưng điều gì xảy ra nếu Quokka đang xử lý code ở tầng thứ 4 từ trên xuống và Quokka cần truy cập dữ liệu từ tầng đầu tiên? Hãy tưởng tượng dưới đây là tất cả các widget trong các tệp riêng biệt với logic riêng của chúng:

HomeView
   |__MyCustomList
     |__PostItem
       |__PostMenu
          |__PostActions
            |__LikeButton

Nếu muốn chuyển AppInfo cho LikeButton widget để hiển thị số lượt like, Quokka sẽ phải tạo thêm Constructor và truy xuất biến chứa data cần sử dụng, rồi chuyển nó xuống Constructor của widget tiếp theo.

Bây giờ sẽ ra sao nếu Quokka bọc LikeButton bởi một parent widget khác. Quokka sẽ phải xóa tất cả các code không cần thiết và sau đó thêm nó vào widget parent vừa tạo. Hzz. Thật rắc rối !

Thay vì chọn con đường khó khăn, Quokka sẽ sử dụng kỹ thuật Dependency Injection. Quokka sẽ đảm bảo rằng nếu dữ liệu được yêu cầu, ở bất kỳ đâu trong cây widget, bởi bất kỳ tiện ích nào, ta đều có thể truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng. Quokka sẽ bắt đầu với phương thức được Flutter "xây dựng" có tên là InheritedWidget.

Inherited Widget

Nói một cách đơn giản, Inherited Widget cho phép bạn cấp quyền truy cập dữ liệu cho tất cả các thuộc tính và mọi widget trong cây con của nó thông qua BuildContext. Nó có mặt rất nhiều trong base của Flutter, được sử dụng cho Theme, MediaQueries và một số thứ khác mà ứng dụng cung cấp. Dưới đây là ví dụ về một InheritedWidget trống:

import 'package:flutter/material.dart';

class InheritedInjection extends InheritedWidget {
 final Widget child;

 InheritedInjection({Key key, this.child}) : super(key: key, child: child);

 static InheritedInjection of(BuildContext context) {
  return (context.inheritFromWidgetOfExactType(InheritedInjection)as InheritedInjection);
 }

 @override
 bool updateShouldNotify( InheritedInjection oldWidget) {
  return true;
 }
}

Quokka sẽ thêm AppInfo làm thuộc tính trong Widget. Quokka sẽ giữ một final instance và return instance đó thông qua một getter.

final AppInfo _appInfo = AppInfo();
final Widget child;

InheritedInjection({Key key, this.child}) : super(key: key, child: child);

AppInfo get appInfo => _appInfo

Cách sử dụng

Cách các inherited widgets được sử dụng là bọc tree widget bạn muốn trong inherited widget. Quokka muốn widget này được cung cấp cho toàn bộ ứng dụng của mình, vì vậy Quokka sẽ bọc MaterialApp widget trong InheritedInjection widget:

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return InheritedInjection(
   child: MaterialApp(
     title: 'Flutter Demo',
     theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
     ),
     home: HomeView()),
  );
 }
}

Cách Quokka truy cập InheritedInjection widget trong code của mình là sử dụng lệnh gọi .of và truyền vào tham số context. Bây giờ Quokka có thể cập nhật HomeView của mình và có thể xóa AppInfo được truyền qua constructor như này:

class HomeView extends StatelessWidget {
 HomeView({Key key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  var appInfo = InheritedInjection.of(context).appInfo;
  return Scaffold(
   body: Center(
    child: Text(appInfo.welcomeMessage),
   ),
  );
 }
}

Bây giờ, bất cứ nơi nào trong ứng dụng muốn sử dụng AppInfo Object, tất cả những gì Quokka sẽ làm là:

var appInfo = InheritedInjection.of(context).appInfo;

Vậy là không cần truyền bất cứ gì qua 5 constructor chỉ để truy cập dữ liệu cần thiết !

Ưu điểm:

 • Đây là cách mà mọi thứ trong Flutter được xây dựng.
 • Định hướng luồng dữ liệu.

Nhược điểm:

 • Boilerplate được code theo instance. Có nghĩa là khi bạn muốn có một phiên bản mới mỗi khi bạn yêu cầu, bạn phải thiết lập nó. Tương tự như singleton.
 • Hầu như không thể tiêm vào các đối tượng không có context, điều đó khá khó và lộn xộn.
 • Dài dòng

Get_it

Ta đến với hình thức thứ 2 là Get_It package. Get_it là một service locator đơn giản. Thông thường, bạn đăng ký types của bạn dựa trên interface và cấp triển khai implementation cho nó. Bằng cách này, bạn được lợi từ việc phát triển dựa trên interface, điều này cũng giúp unit testing dễ dàng hơn vì bạn có thể cấp các implementations testing cụ thể.

Về việc ứng dụng Get_It, Quokka sẽ có một bài riêng về nó. Hôm nay, ta sẽ chỉ đề cập đến dependency injection.

Thêm get_it vào pubspec: get_it: ^1.0.3

Sau đó, Quokka sẽ tiến hành setup service locator. Quokka sẽ tạo một tệp trong root, cạnh file main.dart đặt tên là locator.dart. Bên trong nó, Quokka sẽ khai báo một instance GetIt toàn cục mà mình có thể truy cập ở bất cứ nơi nào. Quokka cũng sẽ tạo một function là setupLocator, nơi mà Quokka sẽ đăng ký tất cả các type mà mình muốn truy cập.

import 'package:get_it/get_it.dart';

GetIt locator = GetIt();

void setupLocator() {
}

Các type phải được đăng ký trước khi ứng dụng bắt đầu. Vì vậy, trong main.dart chúng ta sẽ gọi setupLocator trước khi ứng dụng được khởi động:

import 'service_locator.dart';

void main() {
 setupLocator();
 runApp(MyApp());
}

Bây giờ Quokka có thể đăng ký AppInfo. Khi sử dụng get_it, các class type có thể được đăng ký theo hai cách:

 • Factory: Khi bạn yêu cầu một instance của type từ service provider, bạn sẽ nhận được một instance mới mỗi lần gọi . Nó phù hợp cho việc đăng ký ViewModels cần chạy cùng logic để bắt đầu hoặc phải tạo mới khi view được mở.

 • Singleton: Singletons có thể được đăng ký theo 2 cách. Cung cấp một implementation khi đăng ký hoặc cung cấp một lamda sẽ được gọi lần đầu tiên khi instance của bạn được yêu cầu (LazySingleton). Locator giữ một instance duy nhất của types đã đăng ký và sẽ luôn trả về cho bạn phiên bản đó.

Quokka sẽ đăng ký AppInfo dưới dạng chỉ có một phiên bản của nó trong khi ứng dụng đang chạy (Factory)

void setupLocator() {
 locator.registerFactory(() => AppInfo());
}

Bây giờ Quokka có thể loại bỏ InheritedInjection widget khỏi MyApp:

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: Scaffold(),
  );
 }
}

Trong HomeView nơi ta muốn truy cập, Quokka có thể lấy AppInfo từ locator.

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  // Request the AppInfo from the locator
  var appInfo = locator<AppInfo>();
  return Scaffold(
   body: Center(
    child: Text(appInfo.welcomeMessage),
   ),
  );
 }

Ưu điểm:

 • Có thể yêu cầu types bất cứ ở đâu bằng cách sử dụng global locator
 • Instance sẽ được tracking tự động bằng cách đăng ký các loại như Factories hoặc Singleton
 • Có thể đăng ký các type dựa trên interface và abstract từ các implementation cụ thể
 • Code thiết lập nhỏ gọn với ít boilerplate

Nhược điểm:

 • Xử lý không phải là ưu tiên hàng đầu trong framework này
 • Hướng dẫn của package còn đơn giản có thể làm code được viết không đẹp
 • Việc sử dụng Global object khởi đầu của luồng dữ liệu đa chiều trái ngược với những gì Flutter khuyến cáo

Phương pháp cuối cùng là sử dụng gói Provider.

Provider

Provider về cơ bản là một InheritedWidget. Nó có các provider types chuyên dụng như StreamProvider, ChangeNotifierProvider, ListenableProvider có thể được sử dụng để xây dựng toàn bộ ứng dụng của bạn. Hôm nay Quokka chỉ đề cập đến làm thế nào nó có thể được sử dụng để dependency injection vào các widget thôi nhé.

Đầu tiên chúng ta phải thêm nó vào pubspec: provider: ^2.0.1

Sau đó, tương tự như InheritedWidget, giá trị được cung cấp của Provider chỉ khả dụng trong subtree của nó. Để có được giá trị ở mọi nơi, Quokka sẽ bọc toàn bộ ứng dụng trong một provider.

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Provider(
   builder: (context) => AppInfo(),
   child: MaterialApp(
    title: 'Flutter Demo',
    theme: ThemeData(
     primarySwatch: Colors.blue,
    ),
    home: Scaffold(),
   ),
  );
 }
}

Bây giờ trong HomeView khi muốn truy cập giá trị từ provider, tất cả những gì Quokka phải làm là:

@override
 Widget build(BuildContext context) {
  var appInfo = Provider.of<AppInfo>(context);
  return Scaffold(
   body: Center(
    child: Text(appInfo.welcomeMessage),
   ),
  );
 }

Ưu điểm:

 • Tuyệt vời cho quản lý State
 • Định hướng luồng dữ liệu
 • Special Providers loại bỏ các boilerplate dư thừa
 • Sử dụng Consumers cho providers làm code linh hoạt và clean.
 • Cung cấp cách để tự động dispose tất cả các provider objects

Nhược điểm:

 • Việc tiêm vào các đối tượng không có BuildContext đòi hỏi nhiều ProxyProvider

Những gì được học?

 • Trong bài viết này, Quokka đã định nghĩa cơ bản về khái niệm Dependences Injection.
 • Bạn đã được tiếp cận đến 3 hình thức DI phổ biến trong Flutter.
 • Mỗi hình thức có ưu và nhược điểm riêng, bạn nên phân tích kỹ trước khi áp dụng vào dự án của mình.

Cảm ơn bạn đã theo dõi ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.