+1

Đọc hiểu các chỉ số cơ bản của một đồng tiền điện tử

Market Cap là gì ?

Market Cap (Market Capitalization) là giá trị của một công ty được tính bằng tổng số lượng cổ phiếu của công ty đó đang được giao dịch trên thị trường chia cho giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Ví dụ, nếu một công ty có 100,000 cổ phiếu và giá cổ phiếu hiện tại là $100/cổ phiếu, thì market cap của công ty đó là 100,000 cổ phiếu * $100/cổ phiếu = $10,000,000.

Trong thị trường tiền mã hóa, market cap được tính bằng tổng số lượng tiền mã hóa đang được giao dịch trên thị trường chia cho giá hiện tại của tiền mã hóa đó. Ví dụ, nếu một loại tiền mã hóa có 100,000 đơn vị và giá hiện tại là $100/đơn vị, thì market cap của tiền mã hóa đó là 100,000 đơn vị * $100/đơn vị = $10,000,000. Market Cap được sử dụng để so sánh giá trị của các loại tiền mã hóa và để đánh giá khả năng phát triển của chúng trong tương lai.

Fully Diluted Market Cap là gì ?

Fully Diluted Market Cap (FDMC) là một số liệu thể hiện tổng giá trị thị trường của một công ty, tính toán bằng cách cộng giá trị của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành, bao gồm cả các cổ phiếu chưa phát hành. FDMC có thể được sử dụng để so sánh giá trị thị trường của các công ty khác nhau, hoặc để đo lường khả năng mở rộng của một công ty trong tương lai.

Cách tính Fully Diluted Market Cap

Fully Diluted Market Cap là một khái niệm trong thị trường tiền điện tử, được sử dụng để đo lường giá trị của một công ty hoặc dự án tiền điện tử, bao gồm tất cả các loại coin và token đã được công bố trên thị trường. Để tính Fully Diluted Market Cap, cần tính tổng giá trị của tất cả các coin và token đã được công bố, trừ các coin và token chưa được phát hành hoặc chưa được bán ra trên thị trường.

Ví dụ:

Một công ty có 1 triệu coin đang được giao dịch trên thị trường và mỗi coin có giá là $10. Tổng Fully Diluted Market Cap của công ty là 1 triệu * $10 = $10 triệu. Trong khi đó, công ty còn có 500,000 coin chưa được phát hành và 500,000 coin chưa được bán ra trên thị trường. Nếu như công ty đã định giá các coin này là $10/coin, thì Fully Diluted Market Cap sẽ là $10 triệu + 500,000 * $10 + 500,000 * $10 = $30 triệu. Circulating Supply là gì ? Circulating Supply là số lượng các đồng tiền mã hóa hoặc các đồng tiền khác hiện đang được trao đổi trên thị trường. Điều này bao gồm các đồng tiền đang được sử dụng để thanh toán, giao dịch hay được lưu trữ trong các ví tiền mã hóa. Ví dụ, nếu có 100.000 đồng tiền mã hóa được tạo ra và 50.000 đồng này đang được trao đổi trên thị trường, thì circulating supply sẽ là 50.000 đồng. Điều này có thể được sử dụng để tính toán các chỉ số như giá trị thị trường hoặc giá trị mỗi đồng tiền.

Cách tính Circulating Supply

Circulating Supply là số lượng của một loại tiền mã hóa hoặc một cổ phiếu hiện tại đang đi vòng trên thị trường, có thể được giao dịch và sử dụng. Nó khác với Total Supply, là số lượng tổng cộng của tiền mã hóa hoặc cổ phiếu đã được tạo ra hoặc được tổ chức phát hành. Circulating Supply chỉ bao gồm những tiền mã hóa hoặc cổ phiếu đang đi vòng trên thị trường và không bao gồm những tiền mã hóa hoặc cổ phiếu đã được bảo lưu hoặc không có sẵn để giao dịch.

Để tính Circulating Supply, bạn cần lấy số lượng tiền mã hóa hoặc cổ phiếu đang đi vòng trên thị trường và trừ đi số lượng tiền mã hóa hoặc cổ phiếu đã bị khóa hoặc không có sẵn để giao dịch. Ví dụ, nếu có 1 triệu tiền mã hóa đã được tạo ra nhưng chỉ có 500.000 tiền mã hóa đang đi vòng trên thị trường, thì Circulating Supply của tiền mã hóa đó là 500.000.

24h Volume / Market Cap

24h Volume/Market Cap là một chỉ số đo lường sự giao dịch của một loại tiền điện tử trong vòng 24 giờ qua, được tính bằng tổng lượng tiền điện tử được giao dịch trong vòng 24 giờ qua chia cho tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đó trong vòng 24 giờ đó. Chỉ số này được sử dụng để đo lường khả năng giao dịch của một loại tiền điện tử trong vòng 24 giờ qua và có thể được sử dụng như một chỉ số để đo lường sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử.

Nguồn: https://ngochai.info/blockchain/doc-hieu-cac-chi-so-co-ban-cua-mot-dong-tien-dien-tu


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.