Deploy Laravel + Nuxt Js

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách deploy laravel (làm api backend) + nuxt js (fontend) lên server centos 7. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết từ cách cài đặt LEMP đến laravel và vuejs.

Cài đặt môi trường LEMP

Thêm repo

yum install epel-release
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Cài đặt nginx and php 7.1

yum-config-manager --enable remi-php71
yum -y install php php-opcache
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install -y nginx php-fpm php-common
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install -y php-zip php-mysql php-mcrypt php-xml php-mbstring
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install -y php-opcache php-pdo php-gd

Stop apache and start nginx and php-fpm

systemctl stop httpd.service # một số server cài đặt sẵn apache, nếu ko có nó sẽ báo lỗi, ko sao cả.
systemctl start nginx.service
systemctl start php-fpm.service

Php and nginx khởi động cùng hệ thống

systemctl enable nginx.service
systemctl enable php-fpm.service

Cài đặt MariaDB

yum install -y mariadb mariadb-server
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

setup mariaDB

/usr/bin/mysql_secure_installation
 • Bước này sẽ cài đặt user name và password, ban đầu nó hỏi password bạn cứ enter là được.
 • Các bước sau bạn chứ chọn y là ok.

Cài đặt git, npm and yarn

yum install git ## để clone code, có thể cần hoặc không
yum install -y gcc-c++ make
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
yum install nodejs
npm install yarn -g
ssh-keygen -t rsa -C "[email protected]" ## tạo key để add vào git

Cài đặt laravel and nuxt

Laravel

Cài đặt composer:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/bin --filename=composer

Dùng git clone code laravel về, cd vào laravel chạy lệnh và setup:

- setting database in .env ## cài đặt database
- run composer install
- chmod 755 for storage ## phân quyền
- run php artisan key:generate ## tạo key
- run php artisan migrate ## migrate database

Nuxt Js

chúng ta sẽ deploy nuxtjs bằng pm2, còn pm2 là cái gì các bạn tự google nhé:

npm install pm2 -g

Dùng git clone code nuxtjs về và cd vào thư mục:

yarn ## get thư viện js
yarn run build
pm2 start npm --name "project_name" -- start # sau khi chạy xong bước này, nuxt js đang chạy ở port 3000, lsof -i :3000 sẽ thấy
pm2 startup ## khởi động cùng hệ thống, hoặc tự khởi động lại khi die
pm2 save

Restart and update nuxt

pm2 restart events

nginx config

Setup nginx như sau:

nuxt js sẽ chạy trên domain chính, còn laravel sẽ chạy trên subdomain là /backend

server {
  listen 80 default_server;
  server_name domain.com www.domain.com
  server_name dev ipv6only=on;
  index index.php index.html index.htm;
  
  location / {
    proxy_pass http://localhost:3000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  }
  
  location /backend { 
     alias path_to_laravel_folder/public;
     try_files $uri $uri/ @backend; 
  
     location ~ \.php {
       include /etc/nginx/fastcgi_params;
       fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; 
       fastcgi_param SCRIPT_FILENAME path_to_laravel_folder/public/index.php;
     }
  }
  
  location @backend {
    rewrite /backend/(.*)$ /backend/index.php?/$1 last; 
  }
}

Thay tên domain thành tên domain của bạn.

thay path_to_laravel_folder thành đường dẫn đến thư mục laravel.

Ghi chú

 • Một số server chặn port, kể cả 80 hay 443, chúng ta cần mở port này:
systemctl stop firewalld ## turn off firewall
systemctl mask firewalld
yum install iptables-services
systemctl enable iptables
service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # mở port 80
iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # mở port 443
service iptables save
service iptables restart

Tham khảo:


All Rights Reserved