0

Create your first voting app with Sinatra

Chúng ta sẽ tạo một ứng dụng nhỏ về bỏ phiếu bằng 1 framework của ruby đó là Sinatra, nó cũng giống như Ruby on Rails nhưng nhỏ hơn rails vậy những ứng dụng nhỏ thì lựa chọn sinatra là rất hợp lý.

Install Sinatra

gem install sinatra

Create your first sinatra app

Create a vote.rb file with the following contents

require 'sinatra/base'
require 'sprockets'
require 'active_record'

ActiveRecord::Base.establish_connection(ActiveRecord::Base.configurations['development'])

class Vote < Sinatra::Base
 set :environment, Sprockets::Environment.new

 environment.append_path "assets/stylesheets"
 environment.append_path "assets/javascripts"
 
 get '/' do
   'Hello, voter!'
  end
end

Run your app

Đi đến thư mục mục app và run bundle exec shotgun . Now bạn có thể vào đường link sau http://localhost:9393/. Bạn sẽ nhìn thấy "Hello, vote! "

nếu mà như vậy thì app của bạn chạy hoàn toàn chính xác. Click ctrl + C để tăt server

Add the index view

Tạo thêm folder views trong thư mục app để tạo 1 đường dẫn tới các views Tạo 1 file index.erb trong thư mục vừa tạo với nội dung như sau

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset='UTF-8' />
  <title>Vote</title>
  <link href='//netdna.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.3.1/css/bootstrap-combined.min.css' rel='stylesheet' />
 </head>
 <body class='container'>
  <p>What's for dinner?</p>
  <form action='cast' method='post'>
   <ul class='unstyled'>
    <% Choices.each do |id, text| %>
     <li>
      <label class='radio'>
       <input type='radio' name='vote' value='<%= id %>' id='vote_<%= id %>' />
       <%= text %>
      </label>
     </li>
    <% end %>
   </ul>
   <button type='submit' class='btn btn-primary'>Cast this vote!</button>
  </form>
 </body>
</html>

và trong file vote.rb ta thêm nội dung sau

Choices = {
 'HAM' => 'Hamburger',
 'PIZ' => 'Pizza',
 'CUR' => 'Curry',
 'NOO' => 'Noodles',
}

và thay đổi action get '/' thành

get '/' do
  erb :index
end

sau đó bạn reload lại trang web và kết quả sẽ trả về như sau.

Templates

Chúng ta thêm đoạn code sau vào trong file index.erb

<h1><%= @title %></h1>

và trong file vote.rb chúng ta thay đổi action get

@title = "Welcome to the vote!"

kết quả trả về như sau thì các bạn đã làm chính xác

Add the ability to POST results

Thêm phương thức post vào trong vote.rb

post '/cast' do
 @title = 'Thanks for casting your vote!'
 @vote = params['vote']
 erb :cast
end

Tạo thêm trong thư mục views file cast.erb. và thêm vào file đó đoạn code có nội dùng như sau

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset='UTF-8' />
  <title>Suffragist</title>
  <link href='//netdna.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.3.1/css/bootstrap-combined.min.css' rel='stylesheet' />
 </head>
 <body class='container'>
  <h1><%= @title %></h1>
  <p>You cast: <%= Choices[@vote] %></p>
  <p><a href='/results'>See the results!</a></p>
 </body>
</html>

kết quả sẽ trả về như sau

Factor out a common layout

Tạo 1 file layout.erb trong thư mục views với nội dung như sau

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset='UTF-8' />
  <title>Suffragist</title>
  <link href='//netdna.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.3.1/css/bootstrap-combined.min.css' rel='stylesheet' />
 </head>
 <body class='container'>
  <h1><%= @title %></h1>
  <%= yield %>
 </body>
</html>

Và xóa các đoạn code trùng lặp trong 2 file index.erb và cast.erb

Add the results route and the results view

Thêm đoạn code sau vào file vote.rb

get '/results' do
 @votes = { 'HAM' => 7, 'PIZ' => 5, 'CUR' => 3 }
 erb :results
end

Tạo file result.erb trong thư mục views có nội dung như sau

<table class='table table-hover table-striped'>
 <% Choices.each do |id, text| %>
  <tr>
   <th><%= text %></th>
   <td><%= @votes[id] || 0 %>
   <td><%= '#' * (@votes[id] || 0) %></td>
  </tr>
 <% end %>
</table>
<p><a href='/'>Cast more votes!</a></p>

kết quả sẽ trả về như sau

Persist the results using YAML::Store

Để lưu sự lựa chọn của bạn mình cần làm như sau Thêm đoạn code sau vào trên top của file vote.rb

require 'yaml/store'

Thêm một số đoạn code sau vào trong file vote.rb

post '/cast' do
 @title = 'Thanks for casting your vote!'
 @vote = params['vote']
 @store = YAML::Store.new 'votes.yml'
 @store.transaction do
  @store['votes'] ||= {}
  @store['votes'][@vote] ||= 0
  @store['votes'][@vote] += 1
 end
 erb :cast
end

get '/results' do
 @title = 'Results so far:'
 @store = YAML::Store.new 'votes.yml'
 @votes = @store.transaction { @store['votes'] }
 erb :results
end

kết quả trả về của file votes.yaml

Trên đây là cách cơ bản để làm một ứng dụng đơn giản bằng sinatra. Chúc các bạn thành công.

Create your first voting app with Sinatra


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.