+2

Multi-threading with Ruby: Let's speed up your code

Introduction

Thread (luồng) về cơ bản là một tiến trình con (sub-process), là một đơn vị xử lý nhỏ nhất của máy tính có thể thực hiện một công việc riêng biệt.

Multi-thread (đa luồng) là một tiến trình thực hiện nhiều luồng đồng thời. Một ứng dụng ngoài luồng chính có thể có các luồng khác thực thi đồng thời làm ứng dụng chạy nhanh và hiệu quả hơn.

Ruby cung cấp 1 phương pháp để tổ chức chương trình sao cho bạn có thể chạy nhiều phần xử lí cùng 1 lúc. Thông thường cách đơn giản nhất để làm 2 việc 1 lúc là sử dụng Ruby thread. Việc xử lí này được thực hiện bởi bộ thông dịch của Ruby là Ruby interpreter.

Single thread vs. Multi-thread

Trước tiên ta sẽ tìm hiểu chi tiết xem thread là gì ? Thử run ps aux ở terminal, chúng ta sẽ thấy tất cả các tiến trình (process) đang chạy ở trong máy tính. Với mỗi tiến trình này sẽ tương ứng với một program hoặc một application. Trình duyệt mà chúng ta đang dùng để đọc bài viết này cũng đang sử dụng 1 hoặc nhiều tiến trình.

 ~$ ps aux
root    964 0.0 0.0  4396 1356 ?    Ss  21:12  0:00 /usr/sbin/acpid
syslog   966 0.0 0.0 266016 4612 ?    Ssl 21:12  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root    967 0.0 0.0 102844 7324 ?    Ss  21:12  0:00 /usr/sbin/cupsd -l
root    968 0.0 0.0 38616 3180 ?    Ss  21:12  0:00 /usr/sbin/cron -f
kibana   970 0.5 1.1 1260408 96200 ?    Ssl 21:12  0:09 /usr/share/kibana/bin/../src/cli -c /etc/kibana/kibana.yml

Nếu như tiến trình (process) là boss, thì thread ở đây sẽ là các employees. Mỗi một tiến trình có thể có 1 hay nhiều thread khi cần.

Tất cả các thread trong 1 process đều chia sẻ cùng 1 heap memory (vùng nhớ được tạo ra và lưu trữ trong RAM) nhưng đều chứa các execution stacks (ngăn xếp thực thi) riêng biệt. Điều đó có nghĩa là các thread có thể share data nhưng không call được chung function

Lý do khiến multithreading rất hữu dụng chính là khi một chương trình (program) được thực thi, nó có thể ủy thác các tác vụ cho nhiều thread khác nhau. Điều này tương đương với việc boss sẽ thuê hàng chục hàng trăm ông dev để cùng build một sản phẩm nào đó thay vì chỉ có duy nhất một người. Cùng xét ví dụ bên dưới:

def output(num)
 sleep 1
 puts num
end

start = Time.now

(1..10).each { |num| output(num) }

puts "#{Time.now.to_f - start.to_f} seconds to complete."

Và kết quả:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.02504587173462 seconds to complete.

Ở ví dụ trên, giả sử như chúng ta có một application yêu cầu lặp qua rất nhiều các task nhỏ và hoàn thành chúng. Với mỗi task cần tối thiểu 1 giây, nếu chúng ta chỉ dùng single thread mặc định của ruby thì sẽ cần ít nhất 10s để hoàn thành.

Tuy nhiên, nếu ở đây chúng ta gán các worker riêng biệt vào mỗi task, thì với 10 workers cùng hoạt động một lúc, tổng cộng chúng ta chỉ tốn khoảng 1s mà thôi, đó chính là multi-threading. Với ruby, việc tạo các thread khá đơn giản, chỉ cần dùng Thread.new để tạo ra các thread instance, sau đó truyền vào nó khối lượng công việc chúng ta muốn:

def output(num)
 sleep 1
 puts num
end

start = Time.now

# Create all of the separate threads
threads = (1..10).map { |num| Thread.new { output(num) } }

# Call "join" on each thread instance so it merges back with main thread
threads.each(&:join)

puts "#{Time.now.to_f - start.to_f} seconds to complete."

và kết quả:

5
4
8
6
10
2
1
9
3
7

1.0051839351654053 seconds to complete.

Joining thread

Lưu ý là chúng ta không chỉ đơn giản là tạo thread sau đó nhồi công việc cho nó là xong. Khi một tiến trình trong ruby kết thúc, tất cả các thread đang chạy sẽ bị kill, bất kể trạng thái của nó như thế nào.

Việc của chúng ta là phải đảm bảo chương trình chỉ kết thúc khi toàn bộ các thread đều đã hoàn thành công việc của mình bằng cách dùng method join.

threads.each(&:join)

Sử dụng method join cho từng thread để mỗi thread con sẽ join lại với main thread sau khi thực thi xong, đồng nghĩa với việc main thread sẽ bị block cho đến khi các thread tham số được truyền vào kết thúc.

Race Conditions

Ở ví dụ về multi-thread bên trên nếu để ý chúng ta sẽ thấy các thread trả về ngẫu nhiên không theo một thứ tự nào, ngược lại hoàn toàn với single thread. Điều này chứng tỏ chúng là bất đồng bộ, mỗi thread được khởi tạo và hoàn thành công việc của chúng một cách độc lập và không quan tâm đến các thread khác xung quanh.

Điều này rất dễ dẫn đến race conditions - các vấn đề về tranh chấp bộ nhớ (xảy ra khi nhiều thread đều cố gắng truy cập tới cùng một vùng nhớ tại cùng một thời điểm), khiến một số tiến trình có thể bị mất, bị bỏ qua hoặc thậm chí dẫn đến deadlock.

Cùng xét ví dụ sau:

class Dog
 def initialize
  @bark = false
 end
 
 def bark?
  @bark
 end
 
 def bark!
  puts "woof..."
  @bark = true
 end
end

def execute
 dog = Dog.new
 5.times.map do
  Thread.new do
   unless dog.bark?
    dog.bark!
   end
  end
 end.each(&:join)
end

Kết quả thu được:

> execute
woof...
> execute
woof...
woof...

Có thể thấy với mỗi lần khởi chạy method execute thì tiếng woof sẽ có lúc là nhiều hơn một. Chứng tỏ rằng đã có thread nào nó bị xung đột memory với một hay nhiều thread khác trước nó. Chi tiết về race condition trong ví dụ trên, các bạn có thể tham khảo thêm ở đây

Giải pháp là chúng ta có thể sử dụng Mutex - nhằm đảm bảo chỉ duy nhất một thread được truy cập tới một vùng nhớ tại một thời điểm nhất định. Sử dụng mutex khá đơn giản, giống như thread, ta chỉ cần khởi tạo một instance variable của Mutex class rồi sau đó nhét đống code của thread vào trong synchronize block.

Cụ thể với ví dụ bên trên ta có thể sửa method execute như sau:

def execute
 dog = Dog.new
 mutex = Mutex.new
 
 5.times.map do
  Thread.new do
   mutex.synchronize do 
    unless dog.bark?
     dog.bark!
    end
   end
  end
 end.each(&:join)
end

và kết quả thu được:

> execute
woof...
=> [#<Thread:0x00007fbc816e6550@(pry):36 dead>,
 #<Thread:0x00007fbc816e6410@(pry):36 dead>,
 #<Thread:0x00007fbc816e62f8@(pry):36 dead>,
 #<Thread:0x00007fbc816e61e0@(pry):36 dead>,
 #<Thread:0x00007fbc816e60c8@(pry):36 dead>]

Summary

Bài viết nhằm chia sẻ một vài kiến thức về multi-thread và ứng dụng của nó trong ruby trong việc cải thiện tốc độ của hệ thống. Bài viết còn nhiều hạn chế và thiếu sót, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.

Nguồn và tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.