+3

Cloud Firestore triggers (part 2)

Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ tiếp nội dung của bài viết trước nhé. Nếu bạn nào chưa đọc bài chia sẻ trước thì vào link này nhé.

Okay, let't gooo

3. Event Triggers

3.1 Kích hoạt một function khi có một document mới được tạo

Bạn có thể kích hoạt một function bất kỳ lúc nào khi một document mới được tạo ra trong một collection bằng cách sử dụng onCreate(). Trong ví dụ này function createUser sẽ được gọi khi có một document userđược thêm vào:

exports.createUser = functions.firestore
  .document('users/{userId}')
  .onCreate((snap, context) => {
  // Lấy data vừa được tạo: snap.data()
   const newValue = snap.data();
   
   console.log('User is created', newValue); // { name: 'Trần Quỳnh', age: '20' }

   // to do....
  });

3.2 Kích hoạt một function khi có một document được cập nhật

Bạn cũng có thể kích hoạt một function khi một document được update bằng cách sử dụng function onUpdate(). Trong ví dụ này function updateUser sẽ được gọi nếu một user có giá trị thay đổi:

exports.updateUser = functions.firestore
  .document('users/{userId}')
  .onUpdate((change, context) => {
   // Giá trị sau khi thay đổi
   const nextValue = change.after.data();

   // Giá trị trước khi thay đổi
   const prevValue = change.before.data();
    
    console.log({
      nextValue,
      prevValue,
    })
   // to do...
  });

3.3 Kích hoạt một function khi có một document bị xoá

Tương tự, khi một document bị xoá đi thì chúng ta sử dụng function onDelete(). Trong ví dụ này function deleteUser sẽ được gọi khi có một user bị xoá đi.

exports.deleteUser = functions.firestore
  .document('users/{userID}')
  .onDelete((snap, context) => {
   // Lấy thông tin user vừa bị xoá
   const deletedValue = snap.data();
   console.log('User is deleted', deletedValue);
   // to do....
  });

3.4 Kích hoạt một function cho tất cả thay đổi đối với một document.

Nếu bạn không quan tâm đến loại sự kiện được kích hoạt, bạn có thể lắng nghe tất cả các thay đổi trong document Cloud Firestore bằng cách sử dụng hàm onWrite (). Trong ví dụ dưới thì hàm modifyUser sẽ được gọi nếu một user được tạo mới, cập nhật hay là bị xoá.

exports.modifyUser = functions.firestore
  .document('users/{userID}')
  .onWrite((change, context) => {
  
   const document = change.after.exists ? change.after.data() : null;

   const oldDocument = change.before.data();

   // to do.....
  });

4. Đọc và ghi dữ liệu

Khi một function được kích hoạt, nó sẽ cung cấp snapshot dữ liệu liên quan đến sự kiện. Bạn có thể sử dụng snapshot để đọc hoặc ghi vào document mà đã kích hoạt sự kiện đó, hoặc có thể sự dụng Firebase Admin SDK để trung cập vào các thành phần khác trong cơ sở dữ liệu của bạn.

4.1 Event Data

Đọc dữ liệu

Nếu muốn lấy data của document đã được cập nhật hoặc trước khi cập nhật thì các bạn quan sát ví dụ bên dưới nhé:

exports.updateUser2 = functions.firestore
  .document('users/{userId}')
  .onUpdate((change, context) => {
   // Data sau khi thay đổi
   const nextValue = change.after.data();

   // Data trước khi thay đổi
   const prevValue = change.before.data();
  });

Hoặc các bạn có thể truy cập properties như các bạn thao tác trong bất kỳ đối tượng nào. Ngoài ra hàm get() để truy cập đến các trường cụ thể nào đó.

const age = snap.data().age;
const name = snap.data()['name'];
const experience = snap.get('experience');

Ghi dữ liệu

Mỗi lệnh gọi hàm được liên kết với một tài liệu cụ thể trong cơ sở dữ liệuCloud Firestore của bạn. Bạn có thể truy cập tài liệu đó dưới dạng DocumentReference trong thuộc tính ref của snapshot đã được trả về. Và nó bao gồm các phương thức update(), set(), và remove() để bạn có thể cập nhật lại document.

// Lắng nghe mọi cập nhật của bất kỳ document users nào
exports.countNameChanges = functions.firestore
  .document('users/{userId}')
  .onUpdate((change, context) => {
   // Lấy data mới và data cũ
   const nextData = change.after.data();
   const prevData = change.before.data();

   if (nextData.name == prevData.name) {
    return null;
   }

   let count = nextData.name_change_count;
   if (!count) {
    count = 0;
   }
  
  // Gán lại giá trị name_change_count của document
   return change.after.ref.set({
    name_change_count: count + 1
   }, {merge: true});
  });

4.2 Kích hoạt event đối với data bên ngoài

Cloud Functions thực thi trong một môi trường đáng tin cậy, có nghĩa là chúng được ủy quyền như một service account trong dự án của bạn. Bạn có thể thực hiện đọc và ghi bằng Firebase Admin SDK:

const admin = require('firebase-admin');
admin.initializeApp();

const db = admin.firestore();

exports.writeToFirestore = functions.firestore
 .document('some/doc')
 .onWrite((change, context) => {
  db.doc('some/otherdoc').set({ ... });
 });

Tài liệu tham khảo: https://firebase.google.com/docs/functions/firestore-events


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.