+1

Các toán tử thường dùng trong Java

 • Nhằm giúp các bạn dễ hiểu và không bị rối thì ở bài viết này mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn một số toán tử thường dùng và phổ biến.

1. Toán tử số học

 • Các toán tử số học được sử dụng trong các biểu thức toán học theo cách tương tự như chúng được sử dụng trong đại số học.
Toán tử Tên Mô tả
+ Cộng Là tổng của hai toán hạng
- Trừ Là hiệu của hai toán hạng.
* Nhân Là tích của hai toán hạng.
/ Chia Là thương của phép chia.
% Phép chia lấy dư Giá trị trả về là phần dư của phép chia
++ Tăng dần Tăng giá trị của biến lên 1. a++ <=> a = a + 1
-- Giảm dần Giảm giá trị của biến 1 đơn vị. a-- <=> a = a - 1
+= Cộng và gán giá trị Cộng các giá trị của toán hạng bên trái vào toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. c+=a <=> c = c + a
-= Trừ và gán giá trị Trừ các giá trị của toán hạng bên trái vào toán toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. c-=a <=> c = c - a
*= Nhân và gán Nhân các giá trị của toán hạng bên trái với toán toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. c*=a <=> c = c*a
/= Chia và gán Chia giá trị của toán hạng bên trái cho toán toán hạng bên phải và gán giá trị trả về vào toán hạng bên trái. c/=a <=> c = c/a
%= Lấy số dư và gán Chia giá trị của toán hạng bên trái cho toán toán hạng bên phải và gán giá trị số dư vào toán hạng bên trái. c%=a <=> c = c%a

2. Toán tử quan hệ

 • Các toán tử quan hệ được sử dụng kiểm tra mối quan hệ giữa hai toán hạng.
Toán tử Tên Mô tả
== So sánh bằng Toán tử này kiểm tra sự tương đương của hai toán hạng
!= So sánh khác Toán tử này kiểm tra sự khác nhau của hai toán hạng
> Lớn hơn Kiểm tra giá trị của toán hạng bên phải lớn hơn toán hạng bên trái hay không
< Nhỏ hơn Kiểm tra giá trị của toán hạng bên phải có nhỏ hơn toán hạng bên trái hay không
>= Lớn hơn hoặc bằng Kiểm tra giá trị của toán hạng bên phải có lớn hơn hoặc bằng toán hạng bên trái hay không
<= Nhỏ hơn hoặc bằng Kiểm tra giá trị của toán hạng bên phải có nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên trái hay không

3. Toán tử logic trong Java

 • Các toán tử logic làm việc với các toán hạng Boolean. Các toán tử quan hệ được sử dụng trong các cấu trúc điều khiển.
Toán tử Tên Mô tả
&& Toán tử và (AND) Trả về một giá trị “Đúng” (True) nếu chỉ khi cả hai toán tử có giá trị “True”
^ Toán tử XOR Trả về giá trị True nếu và chỉ nếu chỉ một trong các giá trị là True, các trường hợp còn lại cho giá trị False (sai)
! Toán tử phủ định (NOT) Toán hạng đơn tử NOT. Chuyển giá trị từ True sang False và ngược lại.

4. Thứ tự ưu tiên của các toán tử

 • Thứ tự ưu tiên quyết định trật tự thực hiện các toán tử trên các biểu thức.
Thứ tự Mô tả
1 Các toán tử đơn như +,-,++,--
2 Các toán tử số học và các toán tử dịch như *,/,+,-,<<,>>
3 Các toán tử quan hệ như >,<,>=,<=,= =,!=
4 Các toán tử logic và Bit như &&,
5 Các toán tử gán như =,*=,/=,+=,-=

5. Thay đổi thứ tự ưu tiên của các toán tử

 • Để thay đổi thứ tự ưu tiên trên một biểu thức, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn ():
  • Phần trong ngoặc đơn được thực hiện trước.
  • Nếu dùng nhiều ngoặc đơn lồng nhau thì toán tử nằm trong ngoặc đơn phía trong sẽ thực thi trước, sau đó đến các vòng phía ngoài.
  • Trong phạm vi một cặp ngoặc đơn thì quy tắc thứ tự ưu tiên vẫn giữ nguyên tác dụng.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.