+1

Kiểu biến và kiểu dữ liệu trong Java

Kiểu biến và kiểu dữ liệu trong Java

Kiểu biến trong Java

Biến local

 • Phạm vi trong phương thức, constructor, khối.
 • Tồn tại cùng phương thưc, constructor, khối.
 • Cần có giá trị khởi tạo trước khi sử dụng.

Biến instance

 • Phạm vi đối tượng.
 • Tồn tại cũng đối tượng.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Sẽ có giá trị mặc định được gán sau khi đối tượng được tạo. Kiểu số thì là 0, kiểu boolean thì là false...
 • Lưu trong bộ nhớ Heap.

Biến static

 • Phạm vi lớp.
 • Tồn tại cùng chương trình.
 • Access Modifier (public, protected, default, private).
 • Lưu trong bộ nhớ static.
 • Giá trị mặc định: kiểu sô là 0, kiểu boolean là false...
 • Cách đặt tên: public static final thì tên viết HOA và có giá trị khởi tạo (vì là final) còn không thì như biến local và instance. Ví dụ:
public static final int TOTAL = 10;
public static int count;

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu Giá trị mặc định Kích cỡ mặc định
boolean false 1 bit
char '\u0000' 4 byte
byte 0 1 byte
short 0 2 byte
int 0 4 byte
long 0L 8 byte
float 0.0f 4 byte
double 0.0d 8 byte

HungNguyenVan 24-04-2017


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.