+2

Cấu trúc điều khiển if - else, switch - case trong Java

1. if - else

1.1 Khái niệm

 • Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình cấu trúc điều khiển if - else sẽ kiểm tra kết quả của 1 điều kiện và dựa vào kết quả đó để thực hiện các hành động tương ứng.

1.2 Cấu trúc

 • Ta có cấu trúc if - else đầy đủ như sau:
// Cấu trúc if - else đầy đủ.

if(điều kiện) {
  hành động 1
} else {
  hành động 2
}
 • Ở đây điều kiệu bên trong if là một biểu thức toán học có kết quả là kiểu boolean (true/false)
 • Nếu điều kiện đúng (true) thì thực hiện hành động 1, ngược lại, điều kiện sai (false) thì thực hiện hành động 2.

Screen Shot 2022-08-10 at 16.50.52.png

 • Tương tự, ta có cấu trúc if - else if - else:
// Cấu trúc if - else if - else.

if (điều kiện 1) {
  hành động 1
} else if (điều kiện 2) {
  hành động 2
} else {
  hành động 3
}
 • điều kiệu 1 bên trong if là một biểu thức toán học có kết quả là kiểu boolean (true/false)

 • Nếu điều kiện 1 đúng (true) thì thực hiện hành động 1, ngược lại, điều kiện 1 sai (false) thì thực hiện kiểm tra điều kiện 2

 • Nếu điều kiện 2 đúng (true) thì thực hiện hành động 2, ngược lại, điều kiện 2 sai (false) thì thực hiện hành động 3.

 • Tương tự, chúng ta có thêm 2 cấu trúc khác như sau:

// Cấu trúc if khuyết else.

if(điều kiện) {
  hành động 1
}
// Cấu trúc if - else lồng nhau.

if(điều kiện 1) {
  if (điều kiện 2) {
    hành động 1
   } else {
     hành động 2
   }
} else {
  hành động 3
}

2. switch - case

2.1 Khái niệm

 • Cấu trúc điều khiển switch - case sẽ kiểm tra kết quả của 1 điều kiện và dựa vào kết quả đó để thực hiện các hành động tương ứng.

2.2 Cú pháp

switch (biểu_thức) {
	case giá_trị_1:
		Lệnh 1;
		break;
	case giá_trị_2:
		Lệnh 2;
		break;
	...
	case giá_trị_n:
		Lệnh n;
		break;
	default:
    Lệnh 0;
}
 • biểu_thức trả về một giá trị, kết quả là một số nguyên, chuỗi hoặc một ký tự.
 • Giá_trị_1, giá_trị_2,..., giá_trị_n là các biểu thức hằng, nguyên hoặc ký tự và chúng phải khác nhau.
 • Khi mà biểu thức trả về một giá trị thì sẽ thực hiện lệnh bên trong case có giá trị tương ứng.
 • Khi mà biểu thức trả về giá trịmà không có trong các case thì sẽ thực hiện lệnh trong default.

Screen Shot 2022-08-10 at 17.35.30.png

 • Lệnh break là để nhảy ra khỏi lệnh switch, nếu không có lệnh này cấu trúc switch sẽ duyệt cả các trường hợp phía dưới cho đến hết.
 • Khi không sử dụng từ khóa break trong mệnh đề switch-case. Điều này có nghĩa là các khối lệnh sau case có giá trị phù hợp sẽ được thực thi.
 • Lưu ý là khối default là không bắt buộc có ở cấu trúc switch case trong Java, tức là bạn có thể viết cũng được mà không viết cũng không bị lỗi.

Screen Shot 2022-08-10 at 20.32.46.png

3. Khi nào dùng if-else, khi nào dùng switch-case ?

 • Vậy khi nào thì cần dùng switch - case thay vì if - else:
  • Chúng ta có số trường hợp cần xử lý lớn hơn 3 thì khi đó chúng ta nên sử dụng switch - case để dễ dàng kiểm tra và xử lý.
  • Khi trường hợp biểu_thứcgiá_trị phải có giá trị cụ thể (số nguyên, ký tự...).
 • Lưu ý: đối với một bài toán sử dụng switch - case thì có thể thay thế bằng if - else, nhưng ngược lại một bài toán sử dụng if - else thì chưa chắc có thể thay thế bằng switch - case

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.