+1

Cú pháp và quy tắc Java cơ bản

Ở bài viết này mình sẽ nói rõ và hướng dẫn các bạn mội số cú pháp, quy tắc mà ở trường học hầu như không được chú tâm đến.

1. Quy tắc đặt tên.

1.1 Quy tắc chung.

 • Khai báo tên ngắn gọn, có ý nghĩa và thể hiện được mục đích của file, biến, phương thức,... đó.
 • Không nên sử dụng viết tắt khi đặt tên trừ khi từ viết tắt đó phổ biến.
 • Tránh kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà thật ra chỉ nên sử dụng tiếng anh vì bên ngoài môi trường thực tế mọi người điều sử dụng tiếng anh.
 • Tên phải được bắt đầu bằng một chữ cái, hoặc các ký tự như $, _, ...
 • Không được chứa khoảng trắng, các ký tự toán học.
 • Trong Java có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, như fullName sẽ khác với fullname.

Screen Shot 2022-08-04 at 14.43.03.png

1.2 Đặt tên biến.

 • Nên được áp dụng quy tắc Mixed case: đó là chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên phải viết thường và chữ cái đầu tiên của các từ tiếp theo phải viết hoa, ví dụ: totalAmount, fistName, lastName, fullName...

Screen Shot 2022-08-04 at 14.46.15.png

1.3 Đặt tên hằng số (Constant).

 • Phải được viết hoa (quy tắc uppercase). Nếu tên hằng số có từ hai từ trở lên thì phải có dấu _ ngăn cách giữa các từ.

Screen Shot 2022-08-04 at 14.48.11.png

1.4 Đặt tên phương thức (Method).

 • Nên được áp dụng quy tắc Mixed case. Chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên trong tên phương thức phải viết thường và là một động từ, còn chữ cái đầu tiên của các từ tiếp theo phải viết hoa (giống quy tắc đặt tên biến): helloWorld, addStudent, removeStudent...

Screen Shot 2022-08-04 at 15.01.58.png

1.5 Đặt tên Class và Interface.

 • Đặt theo quy tắc lạc đà (Camel Case), chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải được viết hoa. Ví dụ: Student, Teacher...

1.6 Đặt tên Package.

 • Tên packages phải được viết thường.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.