0

Bắt đầu với Reactjs- Phần 5, Tìm hiểu về redux-form (3)

2.2 Ví dụ:

2.2.1 Field-Level validation:

 • Một ví dụ cơ bản với form đăng ký gồm text field, email:

 • Chuẩn bị file public/index.html

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 <meta name="theme-color" content="#000000">
 <link rel="manifest" href="%PUBLIC_URL%/manifest.json">
 <link rel="shortcut icon" href="%PUBLIC_URL%/favicon.ico">
 <title>React App</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://opensource.keycdn.com/fontawesome/4.7.0/font-awesome.min.css" media="all">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://redux-form.com/6.6.2/bundle.css" media="all">
</head>
<body>
 <div id="root"></div>
</body>
</html>
 • root file ở src/index.js, Ở đây mình sẽ sử dụng 1 thẻ của redux-formValues Khá là tiện dụng khi debug với simple là form id
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import { Provider } from "react-redux";
import { Values } from "redux-form-website-template";
import store from "./store";
import showResults from "./showResults";
import FieldLevelValidationForm from "./FieldLevelValidationForm";

const rootEl = document.getElementById("root");

ReactDOM.render(
 <Provider store={store}>
  <div style={{ padding: 15 }}>
   <h2>Field-Level Validation</h2>
   <FieldLevelValidationForm onSubmit={showResults} />
   <Values form="fieldLevelValidation" />
  </div>
 </Provider>,
 rootEl
);
 • Tạo store với khai báo redux-form reduce src/store.js
import { createStore, combineReducers } from 'redux';
import { reducer as reduxFormReducer } from 'redux-form';

const reducer = combineReducers({
 form: reduxFormReducer, 
});
const store = (window.devToolsExtension
 ? window.devToolsExtension()(createStore)
 : createStore)(reducer);

export default store;

 • Mình muốn mở alert để show data sau khi form submit với data valid:
const sleep = ms => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));

export default (async function showResults(values) {
 await sleep(500);
 window.alert(`You submitted:\n\n${JSON.stringify(values, null, 2)}`);
});

 • Và đây sẽ là form của chúng ta, đầu tiên khai báo form bọc bởi high level components reduxForm và đặt cho nó 1 form id. Ở đây mình đặt là simple tên này phải nên là uniq trong ứng dụng của bạn vì form sẽ nhận lại props thông qua form id này. <=> bạn cũng có thể lợi dụng lại đặc tính này để tận dụng formRecuce của mình 1 cách tối ưu.

src/FieldLevelValidationForm.js

import React from 'react';
import { reduxForm } from 'redux-form';

const FieldLevelValidationForm = (props) => {
 const { handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props
 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   
  </form>
 )
}

export default reduxForm({
 form: 'fieldLevelValidation' // a unique identifier for this form
})(FieldLevelValidationForm)
 • Mình sẽ khởi tạo 1 số validation theo cấu trúc:

const required = value => value ? undefined : 'Required'
const maxLength = max => value =>
 value && value.length > max ? `Must be ${max} characters or less` : undefined
const maxLength15 = maxLength(15)
const number = value => value && isNaN(Number(value)) ? 'Must be a number' : undefined
const minValue = min => value =>
 value && value < min ? `Must be at least ${min}` : undefined
const minValue18 = minValue(18)
const email = value =>
 value && !/^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}$/i.test(value) ?
 'Invalid email address' : undefined
const tooOld = value =>
 value && value > 65 ? 'You might be too old for this' : undefined
const aol = value =>
 value && /.+@aol\.com/.test(value) ?
 'Really? You still use AOL for your email?' : undefined
 • Field component

const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error, warning } }) => (
 <div>
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type}/>
   {touched && ((error && <span>{error}</span>) || (warning && <span>{warning}</span>))}
  </div>
 </div>
)
 • Render:
import React from 'react'
import { Field, reduxForm } from 'redux-form'

const required = value => value ? undefined : 'Required'
const maxLength = max => value =>
 value && value.length > max ? `Must be ${max} characters or less` : undefined
const maxLength15 = maxLength(15)
const number = value => value && isNaN(Number(value)) ? 'Must be a number' : undefined
const minValue = min => value =>
 value && value < min ? `Must be at least ${min}` : undefined
const minValue18 = minValue(18)
const email = value =>
 value && !/^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}$/i.test(value) ?
 'Invalid email address' : undefined
const tooOld = value =>
 value && value > 65 ? 'You might be too old for this' : undefined
const aol = value =>
 value && /.+@aol\.com/.test(value) ?
 'Really? You still use AOL for your email?' : undefined

const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error, warning } }) => (
 <div>
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type}/>
   {touched && ((error && <span>{error}</span>) || (warning && <span>{warning}</span>))}
  </div>
 </div>
)

const FieldLevelValidationForm = (props) => {
 const { handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props
 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <Field name="username" type="text"
    component={renderField} label="Username"
    validate={[ required, maxLength15 ]}
   />
   <Field name="email" type="email"
    component={renderField} label="Email"
    validate={email}
    warn={aol}
   />
   <Field name="age" type="number"
    component={renderField} label="Age"
    validate={[ required, number, minValue18 ]}
    warn={tooOld}
   />
   <div>
    <button type="submit" disabled={submitting}>Submit</button>
    <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>Clear Values</button>
   </div>
  </form>
 )
}

export default reduxForm({
 form: 'fieldLevelValidation' // a unique identifier for this form
})(FieldLevelValidationForm)

và đơn giarn, đâu là kết quả:

https://images.viblo.asia/77431cc9-0ec0-400e-90e5-0382b9b88bc1.png

2.2.2 Submit Validation

 • Bắt đầu chuẩn bị gần như tương tự với Simple Form

 • Ở đây mình sẽ thay đổi 1 tí ở file src/index.js thay đổi form id src/index.js

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import { Provider } from "react-redux";
import { Values } from "redux-form-website-template";
import store from "./store";
import showResults from "./showResults";
import SyncValidationForm from "./SyncValidationForm";

const rootEl = document.getElementById("root");

ReactDOM.render(
 <Provider store={store}>
  <div style={{ padding: 15 }}>
   <h2>Submit Validation</h2>

   <ul>
    <li>
     Usernames that will pass validation: <code>john</code>
     , <code>paul</code>
     , <code>george</code>
     , or <code>ringo</code>
     .
    </li>
    <li>
     Valid password for all users: <code>redux-form</code>.
    </li>
   </ul>

   <SubmitValidationForm onSubmit={showResults} />
   <Values form="submitValidation" />
  </div>
 </Provider>,
 rootEl
);
 • Tạo 1 component để đưa vào component Field để Show các error 1 cách cụ thể:
const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error, warning } }) => (
 <div>
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type}/>
   {touched && ((error && <span>{error}</span>) || (warning && <span>{warning}</span>))}
  </div>
 </div>
)
 • 1 ví dụ về submit validation nên mình sẽ tạo 1 file handle submit src/submit.js
import { SubmissionError } from 'redux-form';

const sleep = ms => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));

function submit(values) {
 return sleep(1000).then(() => { // simulate server latency
  if (!['john', 'paul', 'george', 'ringo'].includes(values.username)) {
   throw new SubmissionError({
    username: 'User does not exist',
    _error: 'Login failed!',
   });
  } else if (values.password !== 'redux-form') {
   throw new SubmissionError({
    password: 'Wrong password',
    _error: 'Login failed!',
   });
  } else {
   window.alert(`You submitted:\n\n${JSON.stringify(values, null, 2)}`);
  }
 });
}

export default submit;

 • Các mà chúng ta sẽ phải khai báo với reduxForm
export default reduxForm({
 form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
})(SubmitValidationForm);

src/SubmitValidationForm.js

import React from 'react';
import { Field, reduxForm } from 'redux-form';
import submit from './submit';

const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error } }) => (
 <div>
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type} />
   {touched && error && <span>{error}</span>}
  </div>
 </div>
);

const SubmitValidationForm = props => {
 const { error, handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props;
 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(submit)}>
   <Field
    name="username"
    type="text"
    component={renderField}
    label="Username"
   />
   <Field
    name="password"
    type="password"
    component={renderField}
    label="Password"
   />
   {error && <strong>{error}</strong>}
   <div>
    <button type="submit" disabled={submitting}>Log In</button>
    <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>
     Clear Values
    </button>
   </div>
  </form>
 );
};

export default reduxForm({
 form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
})(SubmitValidationForm);

đây làm kết quả:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.