+2

Bắt đầu với Reactjs- Phần 5, Tìm hiểu về redux-form

1.Giới thiệu

 • Redux form là 1 Higher-Order Components làm việc với React Redux để lưu trữ state của react form vào store của redux.
 • Redux cung cấp cho chúng ta 1 chuỗi các event dựa trên các thay đổi của react form để handle các thay đổi 1 cách dễ dàng.

2. Cài đặt và sử dụng

2.1. Cài đặt i18next

 • npm package
   npm i redux --save
   npm i react-redux --save

2.2 Sử dụng

Đầu tiên ta tạo một component, tạo một form như sau register/RegisterForm.jsx

import React from 'react';
import { Field, reduxForm } from 'redux-form';
import validateInput from './validate';
import { buttons } from 'bootstrap-css'

const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error } }) => (
 <div className="form-group">
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type} />
  </div>
  {touched && error && <span className="text-danger">{error}</span>}
 </div>
);

const SubmitValidationForm = props => {
 const { error, handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props;
 return (
  <form className="form-horizontal" onSubmit={handleSubmit}>
   <Field
    name="firstName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="first name"
   />
   <Field
    name="lastName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="last name"
   />
    <Field
    name="email"
    type="text"
    component={renderField}
    label="email"
   />
   <Field
    name="password"
    type="password"
    component={renderField}
    label="Password"
   />
   {error && <strong>{error}</strong>}
   <div>
    <button type="submit" disabled={submitting}>register</button>
    <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>
     Clear Values
    </button>
   </div>
  </form>
 );
};

export default reduxForm({
 form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
 validate: validateInput,
})(SubmitValidationForm);
import React from 'react';
import { Field, reduxForm } from 'redux-form';
import validateInput from './validate';
import { buttons } from 'bootstrap-css'

const renderField = ({ input, label, type, meta: { touched, error } }) => (
 <div className="form-group">
  <label>{label}</label>
  <div>
   <input {...input} placeholder={label} type={type} />
  </div>
  {touched && error && <span className="text-danger">{error}</span>}
 </div>
);

const SubmitValidationForm = props => {
 const { error, handleSubmit, pristine, reset, submitting } = props;
 return (
  <form className="form-horizontal" onSubmit={handleSubmit}>
   <Field
    name="firstName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="first name"
   />
   <Field
    name="lastName"
    type="text"
    component={renderField}
    label="last name"
   />
    <Field
    name="email"
    type="text"
    component={renderField}
    label="email"
   />
   <Field
    name="password"
    type="password"
    component={renderField}
    label="Password"
   />
   {error && <strong>{error}</strong>}
   <div>
    <button type="submit" disabled={submitting}>register</button>
    <button type="button" disabled={pristine || submitting} onClick={reset}>
     Clear Values
    </button>
   </div>
  </form>
 );
};

export default reduxForm({
 form: 'submitValidation', // a unique identifier for this form
 validate: validateInput,
})(SubmitValidationForm);

Ở đẩy mình sử dụng thêm package "bootstrap-css"

npm install [email protected] --save

Tạo thêm 1 file để handle validate theo ý của mình register/validate.js

import isEmpty from 'lodash/isEmpty';

 const regexEmail = /^(([^<>()\[\]\\.,;:\[email protected]"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\[email protected]"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;

const validateInput = (values) => {
 const errors = {};
 if(isEmpty(values.firstName)) {
  errors.firstName = { _error: 'Required' };
 }
 if(isEmpty(values.lastName)) {
  errors.lastName = { _error: 'Required' };
 }
 if(isEmpty(values.email)) {
  errors.email = { _error: 'Required' };
 } else if(!regexEmail.test(values.email)){
  errors.email = { _error: 'Email invalid' };
 }
 if(isEmpty(values.password)) {
   errors.password = { _error: 'Required' };
 }
 return errors;
};

export default validateInput;

Trên đây là mình validate basic, các bạn có thể validation theo từng spec cụ thể. tiếp theo là mình tạo 1 container chứa form, và xử lý data khi pass validate

register/index.jsx

import React, { Component } from 'react';

import RegisterForm from './RegisterForm';

class register extends Component {

 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleSubmit(values) {
  // handle data after pass validate
 }

 render() {
  return (
   <RegisterForm
    onSubmit={this.handleSubmit}
   />
  );
 }
}

export default register;

Chúng ta sẽ render tạm trong file App.js để thấy được kết quả

import React, { Component } from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import Cart from './components/cart';
import Register from './register';
class App extends Component {
 render() {
  return (
   <div className="App">
    <div className="App-header">
     <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
     <h2>Welcome to React</h2>
    </div>
    <div className="App-intro">
     <h1> Form register </h1>
    </div>
    <Register />
   </div>

  );
 }
}

export default App;

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.