+9

Auto deploy github repo lên VPS sử dụng Github Actions

Giới thiệu

Tình hình là lâu rồi ko vào kênh youtube Traversy Media, hôm bữa lướt qua thấy có video mới cũng khá hay về github actions nên mình quyết định vọc vạch theo video xíu thử.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=X3F3El_yvFg

Nếu mọi người thích xem video hơn thì có thể click vào link phía trên nhé :v

Còn không thì xem tiếp bài viết thôi nào 😎😎

Khởi tạo project

Mình sẽ dùng CRA cho nhanh nhé.

$ npx create-react-app try-github-actions
$ yarn
$ yarn start

Kết quả như mọi khi 😃

Tiếp: đẩy lên github thôi nào.

Config...

Tiếp: vào tab actions

Tiếp: click set up this workflow

Tiếp: chúng ta sẽ sửa lại file này như sau:

# This workflow will do a clean install of node dependencies, build the source code and run tests across different versions of node
# For more information see: https://help.github.com/actions/language-and-framework-guides/using-nodejs-with-github-actions

name: Node.js CI

on:
 push:
  branches: [main]
 # pull_request:
 #  branches: [ main ]

jobs:
 build:
  runs-on: self-hosted

  strategy:
   matrix:
    node-version: [12.x, 14.x]

  steps:
   - uses: actions/checkout@v2
   - name: Use Node.js ${{ matrix.node-version }}
    uses: actions/setup-node@v1
    with:
     node-version: ${{ matrix.node-version }}
   - run: yarn
   - run: yarn build
   - run: yarn test

Nếu mọi người dùng npm thì có thể để npm thay cho yarn nhé.

Tiếp: Start commit.

Lưu ý: nó sẽ tạo thêm 1 commit mới nên ở local chúng ta sẽ pull code mới về nhé. Và vì chúng ta đang runs-on: self-hosted nên workflow tạm thời sẽ fail. Để chạy được thì chúng ta cần add self-hosted runner ở bước tiếp theo.

Tiếp: Để add self-hosted runner chúng ta sẽ vào tab Setting -> Actions -> Add runner

Tiếp: ssh vào vps và làm theo các bước như trong hướng dẫn.

Lưu ý: chúng ta sẽ không dùng user root mà nên tạo một user mới. Như mình đang tạo userthongtv.

Tham khảo cách tạo sudo user ubuntu: https://www.vultr.com/docs/create-a-sudo-user-on-ubuntu-best-practices

Nếu mọi người dùng yarn thì nhớ cài vào vps nhé

Tham khảo cách cài yarn: https://classic.yarnpkg.com/en/docs/install/

Download

Config

Ở đây mình đặt tên là react-app như trong video hướng dẫn. Mọi người có thể đặt tên khác cũng được nhé

Run

Để chạy ngầm chúng ta sẽ chạy file svc.sh thay vì run.sh

Tiếp: vào lại tab ActionsRe-run all jobs (ở đây mình chạy rồi, nếu chưa chạy thì các jobs vẫn đang fail)

Khi chạy xong thì folder react-app lúc config sẽ được tạo ra

Khi cd vào chúng ta sẽ thấy được thư mục build. Và nó sẽ thay đổi mỗi khi chúng ta push lên branch main. Việc tiếp theo chỉ là config vps để trỏ tới thư mục này.

Ở đây mình sẽ dùng nginx như trong video hướng dẫn nhé ^^

Tiếp: chúng ta sẽ sửa lại file config ở chỗ root như sau:

 root /home/thongtv/actions-runner/react-app/try-github-actions/try-github-actions/build;

Tiếp: restart nginx

$ sudo service nginx restart

Kết quả:

Bây giờ mình sẽ thử edit một xíu (sửa đoạn text thành Hello World!) và push lên. Đợi 1 lúc sau đó f5 sẽ được như sau

Lời kết

Bài viết đến đây thôi. Trong video còn hướng dẫn add tên miền,... các thứ. Mọi người có thể xem thêm nhé. Chúc mọi người thành công ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.