+15

Điểm qua những thay đổi đáng chú ý trong đợt release React Router v6 sắp tới

Trong lúc các anh em đang chờ đợi sự kiện unleashed của Apple vào 00:00 ngày mai 19/10 thì anh em FE chúng ta cũng có một sự kiện khá hot đó là react-router v6 chuẩn bị release 👍

Bây giờ chúng hãy cùng điểm qua một vài thay đổi đáng chú ý của react-router v6 nhé.

Tóm gọn lại thì đây là cách mà mình sẽ sử dụng trong bản sắp tới

Xem full: https://stackblitz.com/edit/github-5kknft?file=src%2FApp.tsx (ở đây mình chỉnh sửa một xíu từ ví dụ gốc https://github.com/remix-run/react-router/blob/main/examples/auth/README.md)

import {
 Routes,
 Route,
 Link,
 useNavigate,
 useLocation,
 Navigate,
 Outlet,
} from 'react-router-dom';
...
export default function App() {
 return (
  <AuthProvider>
   <Routes>
    <Route element={<Layout />}>
     <Route path="/" element={<PublicPage />} />
     <Route path="/public" element={<PublicPage />} />
     <Route path="/login" element={<LoginPage />} />
     <Route element={<RequireAuth />}>
      <Route path="/protected" element={<ProtectedPage />} />
      <Route path="/dashboard" element={<Dashboard />} />
     </Route>
    </Route>
    <Route path="*" element={<NotFound />} />
   </Routes>
  </AuthProvider>
 );
}
function RequireAuth() {
 let auth = useAuth();
 let location = useLocation();

 if (!auth.user) {
  // Redirect them to the /login page, but save the current location they were
  // trying to go to when they were redirected. This allows us to send them
  // along to that page after they login, which is a nicer user experience
  // than dropping them off on the home page.
  return <Navigate to="/login" state={{ from: location }} />;
 }

 return <Outlet />;
}
...

Một vài điểm cập nhật

Navigate thay cho Redirect

Và bổ sung thêm hook useNavigate

Tham khảo: https://gist.github.com/mjackson/b5748add2795ce7448a366ae8f8ae3bb

Route

Không còn các props như là component, render mà thay vào đó là element. Và dùng chung với Routes (xem tiếp bên dưới)

Routes thay cho Switch

Ở version 6 này chúng ta sẽ không thể viết các component wrapper như thế này nữa

function PrivateRoute({ path, children, redirectTo }) {
 let isAuthenticated = getAuth();
 return (
  <Route
   path={path}
   render={() => (
    isAuthenticated ? children : <Redirect to={redirectTo} />
   )}
  />
 );
}

mà chúng ta phải đưa nó vào trong element

<Routes>
 <Route path="/" element={<PublicPage />} />
 <Route path="/login" element={<LoginPage />} />
 <Route
  path="/protected"
  element={
   <RequireAuth>
    <ProtectedPage />
   </RequireAuth>
  }
 />
</Routes>

hoặc viết component wrapper theo kiểu này (như ví dụ ở đầu)

<Route element={<RequireAuth />}>
 <Route path="/protected" element={<ProtectedPage />} />
 <Route path="/dashboard" element={<Dashboard />} />
</Route>

Thậm chí chúng ta có thể dùng thẻ div thay cho Route 🙄

Bản chất là Routes nó sẽ sử dụng useRoutes(createRoutesFromChildren(children), location); , createRoutesFromChildren nó sẽ chỉ lấy các prop của children mà thôi

Tham khảo: https://github.com/remix-run/react-router/blob/main/packages/react-router/index.tsx#L335

Chúng ta có thể dùng useRoutes thay vì dùng RoutesRoute như trên

Tham khảo: https://github.com/remix-run/react-router/blob/main/examples/use-routes/README.md

Outlet

Component này kiểu như là component children ấy mn, ko có gì đặc biệt. Nó dùng để render các child Routes

useSearchParams

Sẽ trả về một URLSearchParams từ location.search

Tham khảo: https://github.com/remix-run/react-router/blob/main/packages/react-router-dom/index.tsx#L380

Một số cập nhật khác

Tham khảo: https://github.com/remix-run/react-router/blob/main/packages/react-router-dom/index.tsx

Kết

Bài viết đến đây thôi, hy vọng sẽ giúp ích được cho anh em trong chặng đường sắp tới ❤️


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.