Prevent Transition với React router dom

Hi mọi người. Tình hình là mình vừa mới làm xong task "hiển thị thông báo cho người dùng lúc chuyển trang" nên ở bài viết này mình sẽ chia sẻ hai cách mà mình tìm hiểu được nhé. OK go go 🐶 🐶

Cách 1: Sử dụng Prompt

<Prompt
 when={formIsHalfFilledOut}
 message="Are you sure you want to leave?"
/>

Nguồn: https://reactrouter.com/core/api/Prompt

Trong đó message có thể là string hoặc function

export interface PromptProps {
  message: string | ((location: H.Location, action: H.Action) => string | boolean);
  when?: boolean;
}

Ví dụ:

function BlockingForm() {
 let [isBlocking, setIsBlocking] = useState(false);

 return (
  <form
   onSubmit={event => {
    event.preventDefault();
    event.target.reset();
    setIsBlocking(false);
   }}
  >
   <Prompt
    when={isBlocking}
    message={location =>
     `Are you sure you want to go to ${location.pathname}`
    }
   />

   <p>
    Blocking?{" "}
    {isBlocking ? "Yes, click a link or the back button" : "Nope"}
   </p>

   <p>
    <input
     size="50"
     placeholder="type something to block transitions"
     onChange={event => {
      setIsBlocking(event.target.value.length > 0);
     }}
    />
   </p>

   <p>
    <button>Submit to stop blocking</button>
   </p>
  </form>
 );
}

Nguồn: https://reactrouter.com/web/example/preventing-transitions

Để customize Prompt, mọi người có thể tham khảo ví dụ này nhé: https://codesandbox.io/s/myw173jyq8

Cách 2: Sử dụng history.block

Cú pháp của nó kiểu như sau:

// Register a simple prompt message that will be shown the
// user before they navigate away from the current page.
const unblock = history.block('Are you sure you want to leave this page?');

// Or use a function that returns the message when it's needed.
history.block((location, action) => {
 // The location and action arguments indicate the location
 // we're transitioning to and how we're getting there.

 // A common use case is to prevent the user from leaving the
 // page if there's a form they haven't submitted yet.
 if (input.value !== '') return 'Are you sure you want to leave this page?';
});

// To stop blocking transitions, call the function returned from block().
unblock();

Nguồn: https://github.com/ReactTraining/history/blob/v4/docs/Blocking.md

Lưu ý: ở đây mình sử dụng history v4 mọi người nhé, v5 sẽ ko hoạt động đúng, đều cũng tương tự, mọi người tự tìm hiểu thêm nhé ^^

Mình sẽ sửa lại code ở cách trên như sau:

function BlockingForm() {
 const history = useHistory()
 let [isBlocking, setIsBlocking] = useState(false);
 
 useEffect(() => {
  let unblock;
  
  if (isBlocking) {
   unblock = history.block((location) => {
    if (window.confirm(`Are you sure you want to go to ${location.pathname}`)) {
     unblock();
     return true; 
    }
    return false;
   });
  } else {
   if (unblock) unblock();
  }

  return unblock;
 }, [isBlocking])

 return (
  <form
   onSubmit={event => {
    event.preventDefault();
    event.target.reset();
    setIsBlocking(false);
   }}
  >
   <p>
    Blocking?{" "}
    {isBlocking ? "Yes, click a link or the back button" : "Nope"}
   </p>

   <p>
    <input
     size="50"
     placeholder="type something to block transitions"
     onChange={event => {
      setIsBlocking(event.target.value.length > 0);
     }}
    />
   </p>

   <p>
    <button>Submit to stop blocking</button>
   </p>
  </form>
 );
}

Kết

Bài viết hôm nay đến đây thôi, hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người trong những dự án sắp tới. Chúc mọi người thành công ❤️


All Rights Reserved