+1

5 ways to convert strings to numbers in JavaScript

Convert từ string sang số, việc này các bạn đã làm không ít lần phải không? Có khá là nhiều cách để convert như:

  • parseInt(x)
  • parseFloat(x)
  • Number(x)
  • +x
  • ~~x

Bạn có thể quen thuộc với parseInt, parseFloat, Number và tên của họ cho thấy khá rõ những gì họ làm. Toán tử unary plus và toán tử Bitwise NOT (dấu ngã kép ~~) ít khi được chúng ta dùng.

Hãy cùng tìm hiểu về sự khác biệt khi convert string thành số của 5 cách trên nhé

1. Type of the conversion

Kiểu convert

parseInt("1.3")
// 1

parseInt("1")
// 1

Sự khác biệt rõ ràng nhất là loại kết quả trả về của mỗi cách. parseInt sẽ luôn chuyển đổi thành một Integer.

Sử dụng ~~ cũng sẽ luôn trả về 1 Integer

~~"1.0"
// 1

~~"1.3"
// 1

parseFloat, + và function Number sẽ trả về Integer nếu có thể, và sẽ trả về Float trong các trường hợp còn lại

Number("1.0")
// 1
Number("1.4"')
// 1.4

parseFloat("1.0")
// 1
ParseFloat("1.4")
// 1.4

+"1.0"
// 1

+"1.4"
// 1.4

2. Type of the operand

Tất cả các cách trên đều có thể nhận đầu vào là một string. Tuy nhiên nếu đầu vào của nó không phải là một string thì sao?

parseIntparseFloat sẽ luôn trả về NaN cho mọi input không phải string

parseInt(true);
// NaN

parseInt({});
// NaN

parseInt(null);
// NaN

parseInt(undefined);
// NaN

Number, +~~ có thể convert các giá trị boolean, trả về 1 nếu đầu vào là true, 0 nếu đầu vào là false

Number(true)
// 1
+true
// 1

Number(false)
// 0
+false
// 0

~~true
// 1
~~false
//0

và chúng sẽ trả về 0 cho giá trị đầu vào là null

Number(null)
// 0
+null
// 0
~~null
// 0

Khi giá trị đầu vào là undefined thì Number+ sẽ trả về NaN còn ~~ sẽ tả về 0

3. Invalid conversions

Khi mà dữ liệu đầu vào không đúng (định dạng sai) thì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn sự khá biệt giữa cách cách trên.

parseInt và parseFloat sẽ convert nhiều nhất có thể, cho đến khi chúng tìm thấy một phần tử không thể conver.

parseInt("2.3test45")
// 2

parseFloat("2.3test45")
// 2.34

Number+ sẽ trả về NaN nếu đầu vào không thể chuyển đổi. Như mọi khi, ~~ trả về một số nguyên - 0.

Cách mỗi thao tác xử lý với một chuỗi rỗng cũng thú vị. Tất cả đều trả về 0 ngoại trừ parseInt và parseFloat trả về NaN Có 1 điều khá là thú vị, khi convert một chuỗi trống. parseIntparseFloat sẽ trả về NaN còn lại sẽ trả về 0

Number('')
// 0
+''
// 0
~~""
// 0

parseInt("")
// NaN

4. Exponents, hex and other bases

parseInt có tính năng khá là hay, khi bạn có thể truyền thêm tham số về hệ (base) như tham số thứ 2. Mặc định là hệ cơ số 10

parseInt('a', 16)
// 10

parseInt('11', 2)
// 3

Còn với Number, +~~: thì nó không hoạt động

Number('a', 16)
// NaN
+"a"
// NaN
~~"a"
// NaN

Mặt khác, parseInt không thể chuyển đổi string với ký hiệu số mũ, trong khi tất cả những cách khác thì có thể. Chính xác hơn, parseInt sẽ dừng ở ký tự không phải là số đầu tiên, trả về kết quả không mong muốn:

+"2e3"
// 2000
~~"2e3"
// 2000
Number("2e3")
// 2000
parseInt("2e3")
// 2

Không giống với số mũ, parseInt hoạt động đúng với hệ cơ số 8:

Number("0xa")
// 10
+"0xa"
// 10
~~"0xa"
// 10
parseInt("0xa")
// 10

Tổng kết

sum up


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.