+3

String Pad in JavaScript

Bài viết này mình sẽ giới thiệu về padStartpadEnd và 1 số thông tin về chúng.

const string = 'hi';

string.padStart(3, 'c'); // "chi"

string.padEnd(4, 'l'); // "hill"

1. Syntax

Cú pháp của String Pad khá là đơn giản:

string.padStart(<targetLength>, <padString>);

string.padEnd(<targetLength>, <padString>);

2. Understanding the Parameters

2 phương thức padEndpadStart đều nhận vào các parameters tương tự nhau

2.1. targetLength

Độ dài của chuỗi kết quả khi str hiện tại được pad. Nếu độ dài của str lớn hơn targetLength thì kết quả trả về vẫn là str (không bị thay đổi)

let result = 'str'.padStart(5);
result.length; // 5

result = '12345678'.padStart(5);
result.length; // 8

Note: targetLength không phải số lần str được pad

2.2. padString

padString là chuỗi dùng để pad hiện tại. Nếu không set padString thì nó sẽ nhận giá trị default là " " (U+0020 'SPACE').

'hi'.padStart(5);
// Same as
'hi'.padStart(5, ' ');

'abc'.padStart(6,"123465"); // "123abc"

Nếu bạn truyền vào empty string, thì nó sẽ không làm gì cả :v

const result = 'hi'.padStart(5, '');

result; // ''
result.length; // 2

Nếu padString dài dẫn tới kết quả trả về dài hơn targetLength thì nó sẽ được truncated từ cuối lên đầu của padString.

'hi'.padEnd(7, 'SAMANTHA');
// 'hiSAMAN'

How it handles other data types

Như đã nói ở trên, kiểu của parameter thứ 2 truyền vào là string. Tuy nhiên bạn vẫn có thể truyền giá trị kiểu khác vào, nó sẽ tự động convert thành string thông qua phương thức toString()

// NUMBER
(100).toString(); // '100'

// BOOLEAN
true.toString();  // 'true'
false.toString(); // 'false'

// ARRAY
['A'].toString(); // 'A'
[''].toString(); // ''

// OBJECT
({}).toString();     // '[object Object]'
({hi: 'hi'}).toString(); // '[object Object]'

Ở trên là kết quả của toString() cho 1 số kiểu dữ liệu.

'SAM'.padStart(8, 100);  // '10010SAM'

'SAM'.padStart(8, true);  // 'truetSAM'
'SAM'.padStart(8, false); // 'falseSAM'

'SAM'.padStart(5, ['']);  // 'SAM'
'SAM'.padStart(5, ['hi']); // 'hiSAM'

'SAM'.padStart(18, {});     // '[object Object]SAM'
'SAM'.padStart(18, {hi: 'hi'}); // '[object Object]SAM'

Handling undefined

Có 1 điểm khá thú vị, khi bạn convert undefined sang string bằng toString thì bạn sẽ gặp lỗi TypeError:

undefined.toString(); // TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined

Tuy nhiên, nếu bạn truyền undefined như padString thì bạn sẽ không gặp lỗi:

'SAM'.padStart(10, undefined);
// '    SAM'

Tại sao nhỉ? Theo như spec:

ECMAScript Spec If fillString is undefined, let filler be the String value consisting solely of the code unit 0x0020 (SPACE).

=> Khi bạn truyền giá trị khác undefined (dĩ nhiên là khác cả string) nó sẽ tự động convert giá trị truyền vào thành string thông qua phương thức toString()

Use Case

Tabular Formatting with padEnd

Một trong những ứng dụng của string pad thường được dùng đó là là formatting

'abc'.padEnd(6, '.');

// abc...

Right Aligning String with padStart

Căn trái / phải với padStartpadEnd mà không dùng css

console.log('JavaScript'.padStart(15));
console.log('HTML'.padStart(15));
console.log('CSS'.padStart(15));
console.log('Vue'.padStart(15));

Kết quả sẽ là:

   JavaScript
      HTML
      CSS
      Vue

Receipt formatting

Bạn cũng có thể căn đều 2 bên text (vẫn không dùng css)

const purchase = [
  ['Masks', '9.99'],
  ['Shirt', '20.00'],
  ['Jacket', '200.00'],
  ['Gloves', '10.00'],
];

purchase.forEach(([item, price]) => {
  console.log(item + price.padStart(20 - item.length));
});

Kết quả:

Masks      9.99
Shirt     20.00
Jacket    200.00
Gloves     10.00

Masking Numbers

Một ứng dụng nữa của nó là masking number, hiểu đơn giản là ẩn 1 số thành phần của 1 dãy số (thường là card number)

const bankNumber = '2222 2222 2222 2222';
const last4Digits = bankNumber.slice(-4);

last4Digits.padStart(bankNumber.length, '*');
// ***************2222

Browser Support

padStartpadEnd được giới thiệu đồng thời và nó hỗ trợ các browser giống nhau - tất cả browser ngoại trừ Internet Explorer 😅

Browser
Chrome
Firefox
Safari
Edge
Internet Explorer

Reference

https://www.samanthaming.com/tidbits/97-string-padstart-padend/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.