+6

JavaScript Object.fromEntries()

Như các bạn đã biết, chúng ta có thể convert một object thành 1 array bằng cách xử dụng Object.entries() hoặc Object.values(). Tuy nhiên rất ít bạn để ý rằng js cung cấp sẵn cho chúng ta phương thức để convert array → object, Object.fromEntries()

Cú pháp của Object.fromEntries() khá là đơn giản.

const keyValuePair = [
 ['cow', '🐮'],
 ['pig', '🐷'],
];
Object.fromEntries(keyValuePair);
// { cow: '🐮', pig: '🐷' }

Object.fromEntries

Như các bạn đã biết, 1 object sẽ chứa các cặp key - value

const object = {
 key: 'value',
};

Vậy nên, để convert một kiểu giá trị thành một object, bạn cần truyền vào một giá trị có format tương đương với key - value Đáp ứng với kiểu format key - value, chúng ta có 2 kiểu dữ liệu đáp ứng được:

 • Nested Array với các cặp key - value
 • Map objects

Array → Object

Dưới đây là ví dụ về convert Nested Array với các cặp key - value thành Object

let nestedArray = [
 ['key 1', 'value 1'],
 ['key 2', 'value 2'],
];
Object.fromEntries(nestedArray);
// { key 1: "value 1", key 2: "value 2"}


// Thừa dữ liệu
let nestedArray = [
 ['key 1', 'value 1', 'ext'],
 ['key 2', 'value 2'],
];
Object.fromEntries(nestedArray);
// { key 1: "value 1", key 2: "value 2"}


// Thiếu dữ liệu
let nestedArray = [
 ['key 1', 'value 1', 'ext'],
 ['key 2', 'value 2'], 
 ['key'],
];
Object.fromEntries(nestedArray);
// {key 1: "value 1", key 2: "value 2", key: undefined}

Map → Object

Từ version ES6, chúng ta có thêm 1 kiểu dữ liệu gọi là map, nó rất tương tự với object

TC39: Map objects are collections of key/value pairs where both the keys and values may be arbitrary ECMAScript language values.

// Using the constructor
const map = new Map([
 ['key 1', 'value 1'],
 ['key 2', 'value 2'],
]);

// OR we can use the instance method, "set"
const map = new Map();
map.set('key 1', 'value 1');
map.set('key 2', 'value 2');
// RESULT
// Map(2) {"key 1" => "value 1", "key 2" => "value 2"}

Object.fromEntries(map);
// { key 1: "value 1", key 2: "value 2"}

TypeError for Object.fromEntries

Khi bạn truyền một kiểu giá trị không có format key-value thì nó sẽ trả về 1 error ❌ Uncaught TypeError

Type
Null Object.fromEntries(null)
Boolean Object.fromEntries(true)
Number Object.fromEntries(100)
String Object.fromEntries("hi")
Object Object.fromEntries({key: "value"})
Single Value Array Object.fromEntries([1,2,3])

Object.fromEntries vs Object.entries

Dự vào tên của 2 phương thức này, chúng ta cũng có thể thấy cách hoạt động của 2 thằng Object.fromEntriesObject.entries hoàn toàn trái ngược. Object.entries sẽ chuyển đổi object và trả lại cho chúng ta một nested array mới với các cặp key-value. Và Object.fromEntries sẽ chuyển nó trở lại một object.

const object = { key1: 'value1', key2: 'value2' };

const array = Object.entries(object);
// [ ["key1", "value1"], ["key2", "value2"] ]

Object.fromEntries(array);
// { key1: 'value1', key2: 'value2' }

Motivating examples

Object-to-object transformations

Nếu bạn đã quen với và muốn sử dụng các phương thức của array như filter, map mà đầu vào của bạn đang là object thì sao?

const obj = { abc: 1, def: 2, ghij: 3 };
const res = Object.fromEntries(
  Object.entries(obj)
    .filter(([ key, val ]) => key.length === 3)
    .map(([ key, val ]) => [ key, val * 2 ])
);

// res is { 'abc': 2, 'def': 4 }

Object from existing collection

const map = new Map([ [ 'a', 1 ], [ 'b', 2 ], [ 'c', 3 ] ]);
// Map(3) {"a" => 1, "b" => 2, "c" => 3}

const obj = Object.fromEntries(map);
// {a: 1, b: 2, c: 3}

// compare existing functionality: new Map(Object.entries(obj))
new Map(Object.entries(obj))
// Map(3) {"a" => 1, "b" => 2, "c" => 3}

Một ứng dụng khá hay của Object.fromEntries vào việc parse các param trên url

const query = Object.fromEntries(new URLSearchParams('foo=bar&baz=qux'));
// {foo: "bar", baz: "qux"}

## Alternative Solutions to Convert Array → Object
`Object.fromEntries` khá là mới, nó được được giới thiệu năm 2019.

Vậy trước khi có Object.fromEntries, các bạn convert Array → Object như thế nào?

Dưới đây là 1 cách đơn giản và thường được dùng để convert map, array thành một object

const array = [
 ['key1', 'value1'],
 ['key2', 'value2'],
];
const map = new Map([
 ['key1', 'value1'],
 ['key2', 'value2'],
]);
function toObject(pairs) {
 return Array.from(pairs).reduce(
  (acc, [key, value]) => Object.assign(acc, { [key]: value }),
  {},
 );
}
toObject(array);
// { key1: 'value1', key2: 'value2' }

toObject(map);
// { key1: 'value1', key2: 'value2' }

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.