+8

Converting Callback Functions to Async/Await in JavaScript

Converting Callback Functions to Async/Await in JavaScript. Async/await is a way to write asynchronous code in JavaScript that looks like normal code. This can make your code easier to write and understand, and can improve its readability and maintainability.

If you have a callback function that you want to convert to use async/await, here's how you can do it:

Step 1: Declare the function as async

To use the await keyword inside a function, you need to declare the function as async. To do this, just add the async keyword before the function definition, like this:

async function doSomething() {
 // function body goes here
}

Step 2: Use the await keyword to wait for a promise

Instead of using a callback function, you can use the await keyword to wait for a promise to be finished. A promise is an object that represents the eventual success or failure of an asynchronous operation.

Here's an example of how to use await with a promise:

async function doSomething() {
 const result = await new Promise((resolve) => {
  // asynchronous operation goes here
  resolve(/* result of asynchronous operation */);
 });
 // use the result of the asynchronous operation here
}

Example: Converting a callback function to async/await

Here's an example of how to convert a callback function to use async/await:

// original callback function
function doSomething(num, callback) {
 setTimeout(function() {
  callback(num * 2);
 }, 1000);
}

// converted async/await function
async function doSomething(num) {
 return new Promise((resolve) => {
  setTimeout(function() {
   resolve(num * 2);
  }, 1000);
 });
}

// usage of converted async/await function
async function callDoSomething() {
 const result = await doSomething(5);
 console.log(result); // 10
}

The converted async/await function is easier to read and write than the original callback function. You don't have to use the nested function syntax of callbacks, and you can use the await keyword to pause the function until the promise is finished.

Conclusion

Converting callback functions to async/await can make your code easier to write and understand, and can improve its maintainability. By using the async keyword and the await keyword, you can write asynchronous code that looks like normal code, which can make it easier to debug.

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.