+1

2.1 Luyện tập dùng biến

Giới thiệu

Xin chào mọi người, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cũng khá chi tiết về biến là gì và cách sử dụng biến ở trong PHP. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập sử dụng biến và viết một chương trình nho nhỏ để luyện tập kĩ năng đặt tên biến, sử dụng biến.

Tại sao phải luyện tập?

Lí do cũng khá đơn giản: Practice makes perfect.

Vui vẻ luyện tập 0

Viết chương trình chào hỏi.

Khai báo biến tên myName và gán giá trị là John Doe. Khai báo biến tên message và gán giá trị là John Doe: Hello, my name is John Doe..

Khái báo biến tên yourFriendlyNeighborhoodName và gán giá trị là Jane Doe. Khai báo biến tên là reply và gán giá trị là Jane Doe: Hello John Doe. My name is Jane Doe. Nice to meet you.

Vui vẻ luyện tập 1

Viết chương trình giới thiệu bản thân với nội dung như sau: My name is John Doe. I am a PHP developer. In my free time, I enjoy learning PHP. If you have any PHP job, please contact me. Thank you. Signature: John Doe

Thay đổi tất cả từ PHP trong câu thành Javascript và thay đổi John Doe thành Jane Doe.

Kết luận

Như vậy trong bài này, chúng ta đã có cơ hội suy nghĩ và tự giải quyết những vấn đề gặp phải cần sử dụng biến. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và tìm lời giải cho những bài tập này ở bài sau nhé.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.