Avatar

CMC Global

CMC Global, thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, được thành lập từ tháng 3/2017 với khát vọng mang những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ viễn thông Việt Nam ra thị trường quốc tế.

8 5 1 965
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.