transform: scaleX(-1)

transform: scaleX(-1)

Jun 21st, 2018 10:13 p.m.

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết

1784 43 0 33
0

transform: scaleX(-1)


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.