prefers-reduced-motion

prefers-reduced-motion

Avatar
Jun 21st, 2018 10:13 PM

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết

1527 35 0 33
0

prefers-reduced-motion


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.