text-align: start/end

text-align: start/end

Avatar
Jun 21st, 2018 10:13 PM

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết

1538 35 0 33
0

text-align: start/end


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.