box-sizing border-box

box-sizing border-box

Avatar
Jun 21st, 2018 10:13 p.m.

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết

1700 39 0 33
0

box-sizing border-box


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.