Kubernetes Architecture

Kubernetes Architecture

Sort by: Newest posts
Avatar

Kubernetes Series - Bài 9 - StatefulSets: deploying replicated stateful applications

5.2K 8 23
Avatar

Kubernetes Series - Bài 8 - ConfigMap and Secret: truyền cấu hình vào container

5.4K 9 12
Avatar

Kubernetes Series - Bài 7 - PersistentVolumeClaims: tách Pod ra khỏi kiến trúc storage bên dưới

6.2K 8 30
Avatar

Kubernetes Series - Bài 6 - Volume: gắn disk storage vào container

7.3K 12 14
Avatar

Kubernetes Series - Bài 5 - Deployment: cập nhật ứng dụng bằng Deployment

7.7K 10 12
Avatar

Kubernetes Series - Bài 4 - Services: expose traffic cho pod

9.1K 13 35
Avatar

Kubernetes Series - Bài 3 - ReplicationControllers and other controller

7.1K 12 5
Avatar

Kubernetes Series - Bài 2 - Kubernetes Pod: thành phần để chạy container

12.8K 17 4
Avatar

Kubernetes Series - Bài 1 - Kubernetes là gì?

18.6K 55 9
Avatar

Các khái niệm và kiến ​​trúc của Kubernetes

2.1K 9 0
8
Avatar

Cùng tìm hiểu về Kubernetes Architecture

3.7K 10 0
15
Avatar

Cài đặt kubernetes cluster trên Ubuntu. [phần 1]

2.3K 0 0
2
Avatar

Phần 2: Kiến trúc của Kubernetes

26.3K 16 2
  • Avatar
  • Avatar
23

Kubernetes Architecture


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.