ISTQB foundation

ISTQB foundation

Sort by: Newest posts
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A -Phần hai bài tập

618 8 13
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A - Phần một

607 7 17
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Cùng ôn thi Certified Tester Foundation Level 4.0 nào! - Phần hai

676 10 23
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Cùng ôn thi Certified Tester Foundation Level 4.0 nào! - Phần một

715 11 20
  • Avatar
  • Avatar
13
Avatar

Ưu điểm và nhược điểm của Test Matrix

4.7K 0 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản trong Testing - Quy trình Test (Phần 2)

984 3 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản về Testing cho người bắt đầu

1.4K 6 0
6
Avatar

ISTQB CHAPTER 4: Test Design Techniques - White Box test design

952 0 0
0
Avatar

Chứng chỉ ISTQB có thực sự cần thiết đối với Tester / QA ?

18.1K 7 0
4
Avatar

[ISTQB foundation] Chapter 3: Static testing

1.3K 1 0
1
Avatar

Regression Testing

302 0 0
1
Avatar

Test level - ISTQB foudation

1.6K 3 0
2
Avatar

Các hoạt động trong kiểm thử phần mềm vầ các task tương ứng

2.9K 1 0
2
Avatar

7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm

7.7K 2 0
6

ISTQB foundation


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.