gem gosu

gem gosu

Sort by: Newest posts
Avatar

Bạn bảo Ruby chỉ dùng để code web ? Hé . Mình dùng Ruby để làm Music Video .

763 1 3
  • Avatar
  • Avatar
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.