Faster R-CNN

Faster R-CNN

Sort by: Newest posts

Faster R-CNN cho bài toán phát hiện đối tượng

1.1K 0 0
6

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

1.0K 1 1
6