+5

"Sức mạnh" của 'when' trong Kotlin

Mở đầu

Trong Kotlin, biểu thức switch...case đã được thay thế bằng biểu thức when. Biểu thức when hoạt động rất mạnh mẽ, đa năng, đáp ứng được nhiểu trường hợp xử lý cho lập trình viên. Hi vọng với bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ hơn cách thức hoạt động của biểu thức when để có thể áp dụng vào công việc.

Kiến thức cơ bản

Cú pháp tổng quát của biểu thức when như sau:

when(<expression>){
  <value 1> -> <statement 1>
  <value 2> -> <statement 2>
   else -> <statement else>
}

when lấy giá trị trong expression, đem so sánh với các value bên trong biểu thức. Nếu trùng khớp với value nào thì statement đó sẽ được thực thi. Nếu tất cả value đều không trùng khớp với expression nào cả thì else sẽ được thực hiện.

Lược đồ của biểu thức when có thể được mô tả như hình dưới đây:

Các ví dụ

Ví dụ 1:

Ta có thể viết một biểu thức if...else khổng lồ với tất cả các điều kiện, nhưng điều đó rất khó để maintain về sau này.

val instruction = fetchNextInstruction()
if (instruction == 0x0)
  handleBreak()
else if (instruction == 0x8)
  handlePushProcessorStatus()
else if (instruction == 0x10)
  handleBranchOnPlus()
// Many other instructions...
else
  throw IllegalStateException("Unknown instruction: ${instruction.toHex()}")

Thay vào đó ta có thể thay thế bằng when:

val instruction = fetchNextInstruction()
when (instruction) {
  0x0 -> handleBreak()
  0x8 -> handlePushProcessorStatus()
  0x10 -> handleBranchOnPlus()
  // Many other instructions...
  else -> throw IllegalStateException("Unknown instruction: ${instruction.toHex()}")
}

Ví dụ 2:

Kotlin cho phép ta gom nhóm điều kiện để sử dụng trong biểu thức when nếu như các giá trị này đều cùng giải quyết một vấn đề nào đó bằng dấu phẩy để ngăn cách các giá trị:

when (month) {
  1, 2, 3 -> println("Quý I")
  4, 5, 6 -> println("Quý II")
  7, 8, 9 -> println("Quý III")
  10, 11, 12 -> println("Quý IV")
  else -> println("Tháng không hợp lệ")
}

Ví dụ 3:

Biểu thức when của Kotlin rất mạnh mẽ, cho phép ta kiểm tra theo các vùng dữ liệu liên tục:

when (month) {
  1..3 -> println("Quý I")
  4..6 -> println("Quý II")
  7..9 -> println("Quý III")
  10..12 -> println("Quý IV")
  else -> println("Tháng không hợp lệ")
}

Ví dụ 4:

Ngoài ra when còn là một biểu thức trả về kết quả:

fun getCartridgeMapper(rom: Cartridge): Mapper {
  var mapper: Mapper? = null
  when (rom.mapperId) {
    1 -> mapper = MMC1(rom)
    3 -> mapper = CNROM(rom)
    4 -> mapper = MMC3(rom)
    // Etc…
  }
  return mapper ?: throw NotImplementedError("Mapper for ${rom.mapperId} not yet implemented")
}

Hoặc ta có thể đơn giản hóa như sau:

fun getCartridgeMapper(rom: Cartridge): Mapper = when (rom.mapperId) {
  1 -> MMC1(rom)
  3 -> CNROM(rom)
  4 -> MMC3(rom)
  // Etc...
  else -> throw NotImplementedError("Mapper for ${rom.mapperId} not yet implemented")
}

Cách sử dụng này loại bỏ các biến tạm thời và chuyển đổi phần thân của hàm thành phần thân của biểu thức.

Ví dụ 5:

Ta cũng có thể sử dụng toán tử is để kiểm tra loại tham số đầu vào của when:

interrupt?.let {
  val handled = when (interrupt) {
    is NonMaskableInterrupt -> handleNMI()
    is ResetInterrupt -> handleReset()
    is BreakInterrupt -> handleBreak()
    is InterruptRequestInterrupt -> handleIRQ(interrupt.number)
  }
}

Kết luận

Từ các ví dụ trên, hi vọng các bạn nhận thấy được sức mạnh của biểu thức when để áp dụng nó nhiều hơn trong những dự án của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này.

Nguồn tham khảo:

https://medium.com/androiddevelopers/kotlin-demystified-the-power-of-when-f0ac616ddd1a


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.