Published at Aug 1st, 2019 8:28 a.m. 292 2 0 4
  • 292 2

Traefik là một Reverse-proxy đời mới, và cũng là load balancer để làm cho việc deploy hệ thống microservice được trở lên dễ dàng hơn. Tích hợp rất nhiều các thành phần infrastructure như Docker, Swarm mode, Kubernetes, Marathon, Consul, Etcd, Rancher, Amazon ECS... Và tính tự động là điểm quan trọng nhất trong các config với traefik. Series này sẽ là tập hợp một số bài viết xoay quanh câu chuyện về anh chàng Traefik ở mức độ cơ bản. Mời mọi người chúng cùng ngâm cứu.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.