+1

Các loại Design Patterns thường dùng ở Android và App Architectures

Share
  • 101 0
 Published at Jun 5th, 2:31 AM 101 0 0 2
  • 101 0

Trong serries này mình sẽ nói qua về các loại Design pattern thường hay xuất hiện ở Android và sơ lược về App Architectures. Nội dung thì rất là lớn nên mình chỉ có thể mô tả qua về các pattern chứ không đào sâu quá kỹ. Hy vọng đem đến cái nhìn mới cho các bạn khi sử dụng nó ở Android😍😍😍

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.