+2

[Zabbix-2] Thiết lập giám sát máy chủ Centos 7 bằng Zabbix Server

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix Server trên hệ điều hành Centos 7. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập giám sát máy chủ Centos, trước khi thực hiện mình sẽ tìm hiểu qua một số khái niệm cơ bản:

  • Host: Là một máy tính, server, vps chạy các hệ điều hành khác nhau hoặc một thực thể trong hệ thống mạng.
  • Templates: Là một bố cục hay một thành phần được tạo ra sẳn để không cần phải lặp lại khi gặp đúng trường hợp
  • Items: Đây là một nơi chứa các key như key memory, key cpu, key hdd ... Items được đưa vào trong một templates.
  • Triggers: Là một điều kiện thỏa mãn điều kiện của Trigger mà người lập trình đặt ra thì sẽ thực hiện một hành động nào đó tiếp theo.
  • Graps: Là một sơ đồ giám sát trực quan để người quản trị nhìn các thông tin một cách dễ dàng hơn.

1. Cài đặt zabbix agent

Để monitor được các host chúng ta cần cài đặt zabbix agent trên các host Bước 1: Tải về Zabbix-agent

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-4.4.0-1.el7.x86_64.rpm

Bước 2: Cài đặt Zabbix-agent

yum install zabbix-agent -y

Bước 3: Cấu hình Zabbix-agent Sửa file cấu hình /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf theo các tham số sau

Server=<IP_ZABBIX_SERVER>
ServerActive=<IP_ZABBIX_SERVER>
Hostname=<ZABBIX_SERVER_HOSTNAME>

Bước 4: Cấu hình firewalld

firewall-cmd --zone=public --add-port=10050/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Bước 5: Khởi động lại Zabbix-agent

systemctl enable zabbix-agent
systemctl restart zabbix-agent

Bước 6: Kiểm tra lại việc cài đặt zabbix-agent Thực hiện trên Zabbix Server, sử dụng zabbix-get để kiểm tra

zabbix_get -s <ZABBIX_AGENT_IP> -k agent.version

Nếu output hiển thị version của zabbix-agent thì việc kết nối từ zabbix-server đến zabbix-agent đã thành công.

2. Thêm host Centos 7 trên giao diện Zabbix-server

Bước 1: Đăng nhập vào dashboard Zabbix-server image.png

Bước 2: Chọn Configuration >> Chọn Host >> Chọn Create Host image.png

Bây giờ các bạn điền các thông tin cần thiết như hình dưới image.png

Bước 3: Chọn Templates để giám sát dịch vụ Trên Zabbix hiện nay đã được hỗ trợ rất nhiều Template khác nhau, tuy nhiên ở bài viết này mình chỉ sử dụng một số template thường dùng cho việc giám sát một máy chủ Linux Các templates sử dụng:

  • HTTPS Services
  • ICMP Ping
  • Linux by Zabbix agent
  • Mysql by Zabbix agent

image.png

Nhấn Add để hoàn thành cấu hình add host

image.png

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc add giám sát một máy chủ Linux.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.