0

Thiết lập config cho mỗi site dùng Visual Studio Publishing Profile

I/ Thiết lập và Publish 1 Web Application Project

1/ Click phải project và chọn Publish

alt

2/ Khi dialog box mở ra, click nút import để chọn file publish settings thích hợp

alt

3/ Tôi sẽ chọn ra file setting cho môi trường phát triển như dưới đây

alt

4/ Trên là site cho việc develop . Ta cũng sẽ làm tương tự cho site staging và site production . Mỗi site được publish sẽ sử dụng riêng profile setting của riêng nó . Sau cùng ta được các thiết lập khi publish các site sau đây

alt

5/ Những profiles vừa thiết lập ta có thể thấy ở thư mục Properties/PublishProfiles trông note project của Visual Studio. Thư mục này là những file xml chứa đựng các thiết lập mà ta đã config.

alt

**II, Bây giờ ta sẽ thiết lập riêng cho mỗi một một trường các thiết lập riêng biệt mà ta muốn khác với môi trường khác ** alt

1/ Trong file config ta thêm vào key sau . Và key này nội dung ta muốn sẽ khác nhau giữa 3 môi trường mà ta publish trên

alt

2/ Tạo ra một controller mà đọc key đó

alt

3/ Xuất hiện trên web browser như sau

alt

4/ Deploy như sau

alt

5/ Ta sẽ thay đổi giá trị key trên webconfig trong môi trường develop như sau

alt

6/ Thay đổi giá trị key trên webconfig trong môi trường Staging như sau

alt

7/ Thay đổi giá trị key trên webconfig trong môi trường Production như sau

alt

III, Deploy các site đã thiết lập

1/ Site develop

alt

alt

2/ Site Staging

alt

alt

3/ Site Production

alt


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.