+1

[Zabbix-4] Thiết lập giám sát máy chủ Windows Server bằng Zabbix Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix agent trên Windows Server và khai báo host trên hệ thống Zabbix Server

Bước 1: Tải về zabbix agent cho Windows Server Tải gói zabbix agent từ trang https://www.zabbix.com/download_agents image.png

image.png

Bước 2: Cài đặt cấu hình zabbix agent Giải nén gói cài vào thư mục C, cấu hình file zabbix_agent.conf image.png

Server=[zabbix server ip]
ServerActive=[zabbix server ip]
Hostname=[hostname of client system]

Đứng trong thư mục C:\zabbix\bin mở cmd dưới quyền admin, chuyển hướng vào thư mục conf trong zabbix, gõ lệnh cài đặt khởi động agent

zabbix_agentd.exe --config C:\zabbix\conf\zabbix_agentd.conf --install
zabbix_agentd.exe [6944]: service [Zabbix Agent] installed successfully
zabbix_agentd.exe [6944]: event source [Zabbix Agent] installed successfully

zabbix_agentd.exe --start
zabbix_agentd.exe [3960]: service [Zabbix Agent] started successfully

Bước 3: Kiểm tra zabbix agent đã hoạt động hay chưa Vào run gõ services.msc tìm trạng thái "Zabbix Agent" image.png

Thiết lập khởi động zabbix agent cùng hệ thống, chọn Automatic (Delayed Start) >> Apply >> Ok image.png

Note: Bổ sung một số lệnh chạy CMD (Quyền Admin)

sc stop "Zabbix Agent"
sc start "Zabbix Agent"
sc delete "Zabbix Agent"

sc query "Zabbix Agent" | findstr /i "STATE"

Bước 4: Thiết lập port trên Firewall Vào Windows Firewall, tạo rule inbound cho phép port zabbix agent image.png

Bước 5: Thêm host Windows a. Tạo một Host group Vào Configuration >> Host groups >> Create host group, điền tên Group name image.png

b. Thêm host Vào Configuration >> Hosts >> Create host image.png

Chọn template image.png

Bước 6: Kiểm tra đã có dữ liệu zabbix agent đẩy về zabbix server chưa Để biết zabbix agent đã khai báo thông tin về zabbix server chưa, hoạt động bình thường hay không, ta chờ 5, 10 phút sau khi khai báo host thực hiện: Vào Monitoring >> Lastest Data >> Chọn host vừa cài đặt >> Apply image.png

Xem kết quả ở cột Last Check và Last value xem các thông tin có được cập nhật hay không, nếu chúng được cập nhật thì bạn đã khai báo host trên zabbix server thành công.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.