+6

Xây dựng môt API cơ bản với grape và grape-entity

Chào các bạn, trong các dự án gần đây, hầu hết mình làm việc với API trong rails chứ không còn là rails thuần như hồi mới làm nữa. Bởi vậy việc hiểu về grape và grape-entity, 2 gem được sử dụng ở khá nhiều project rails API là rất quan trọng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chúng như thế nào. Okay, bắt đầu vào việc thôi.

Khởi tạo

Khởi tạo một project rails cơ bản nào

rails new api-example 

Project này của mình sẽ quản lý một cửa hàng sách. Mình sẽ tạo 2 model: BookFlow

rails g model Book isbn: integer title: string stock: integer
rails g model Flow previousStock:integer newStock:integer book:references 
rails db:migrate 

đừng quên thêm has_many: flows trong book.rbbelongs_to: book trong flow.rb

Add gem

Tiếp theo là thêm các gem cần thiết cho project:

 • grape: một gem hỗ trợ việc tạo các API trong rails
 • grape-entity: gem hỗ trợ việc xử lý các attributes ở response trả về.
 • grapeon_rails_route: một gem khá hữu ích trong việc xem các routes hiện có
 • faker: dùng để fake data

Đừng quên chạy bundle install nhé

Fake data

Muốn kiểm tra xem API của chúng ta hoạt động có chính xác hay không thì cần phải có data để hiển thị. Các bạn hãy mở file seed.rb và thêm đoạn code sau:

15.times do
 Book.create!(isbn: Faker::Number.number(4), title: Faker::Superhero.power, stock: Faker::Number.between(2, 19))
end
book_ids = Book.ids
95.times do
 Flow.create!(book_id: book_ids.sample, newStock: Faker::Number.between(2, 15), previousStock: Faker::Number.between(2, 15))
end

Nhớ là chạy rails db:seed nhé

Xây dựng API

Đầu tiên chúng ta cần phải khai báo cho rails biết API sẽ được viết ở đâu. Các bạn hãy mở file application.rb lên và thêm dòng sau trong class application:

config.paths.add File.join(‘app’, ‘api’), glob: File.join(‘**’, ‘*.rb’)
config.autoload_paths += Dir[Rails.root.join(‘app’, ‘api’, ‘*’)]

Điều này sẽ giúp app của chúng ta tìm được API path. Tiếp theo, các bạn hãy tạo một folder có tên là api trong folder app, và trong api hãy tạo thêm một folder `book_store.

Xây dựng một project API về cơ bản cũng không khác gì project sử dụng rails thuần, có nghĩa là các bạn cũng phải tạo một cái base cho nó. Vì thế hãy tạo một file base.rb trong folder book_store vừa tạo và khai báo các thứ cần thiết:

module BookStore
 class Base < Grape::API
 mount BookStore::V1::Books
 end
end
 • Chú ý: mount BookStore::V1::Books: đây là đường dẫn để tìm thấy API của chúng ta, ta sẽ viết toàn bộ các methods trong file books.rb sẽ nói đến ở dưới.

Route

Và cũng như những project khác, tất nhiên chúng ta phải khai báo routes cho nó nếu muốn sử dụng, mở routes.rb lên và khai báo thôi:

mount BookStore::Base => ‘/’

Các bạn có thể để ý thấy rằng mọi thứ đều bắt đầu từ base.rb

First method

Các bạn hãy tạo thêm folder V1 trong book_store, folder này sẽ chứa file books.rb mà chúng ta đã nhắc đến ở trên. Tiếp theo hãy viết methods đầu tiên thôi:

module BookStore
 module V1
  class Books < Grape::API
   version 'v1', using: :path
   format :json
   prefix :api
   resource :books do
    desc 'Return list of books'
    get do
     books = Book.all
     present books
    end
   end
  end
 end
end

Rất đơn giản đúng không, trông nó cũng không khác những project rails thông thường khác là mấy. Mình sẽ giải thích một số những khai báo ở trên:

 • version ‘v1’, using: :path: chỉ định version của API.
 • format: json: nói với các API rằng chúng ta chỉ sử dụng định dạng JSON.
 • prefix: api: hiểu đơn giản thì các path của chúng ta sẽ bắt đầu với /api. Nếu bạn chưa quên thì trong routes.rb chúng ta đã set route như này: BookStore::Base => ‘/’. Với prefix như trên chúng ta sẽ truy cập vào API theo đường dẫn /api.
 • resource :books: nói rằng chúng ta sẽ sử dụng book routes
 • desc ‘Return list of books’: mô tả method mà chúng ta viết.
 • get do …end: cái này thì khá cơ bản rồi, nó cũng giống như trong controller bình thường mà các bạn vẫn hay viết thôi

Kiểm tra routes

Các bạn hãy chạy lệnh

rails grape:routes

để xem nó sẽ show ra cái gì nhé. Còn bây giờ thì rails s rồi mở localhost:3000/api/v1/books lên và xem kết quả thôi.

Xử lý response trả về

Giờ là lúc chúng ta xử lý các entity với grape-entity. Nó cho phép chúng ta lọc data từ model để quyết định xem attributes nào sẽ được hiện thị. Về cơ bản thì chức năng của gem grape-entity và serializer là tương tự nhau. Hiện tại nếu bạn get api như trện, kết quả nhận được sẽ là :

{
 "id":1,
 "isbn":3999,
 "title":"Enhanced Smell",
 "stock":9,
 "created_at":"2017-04-25T20:33:46.292Z",
 "updated_at":"2017-04-25T20:33:46.292Z"
}

trông rất xấu và thừa thãi. Ta sẽ dùng grape-entity để có một response đẹp hơn. Đầu tiên các bạn hãy tạo một folder entities trong folder book_store và tạo file book.rb trong đó.

module BookStore
 module Entities
 class Book < Grape::Entity
  expose :isbn
  expose :title
  expose :stock
 end
 end
end

Hãy chạy lại localhost:3000/api/v1/books xem nào, kết quả trả về đã đẹp hơn nhiều rồi đó, không còn những attributes dư thừa nữa. Ok, vậy là method index đã xong, tiếp tục tới method show nào.

Return a book by id

Mở book.rb trong v1 lên và thêm đoạn code sau nào

 route_param :id do
 get do
  book = Book.find(params[:id])
  present book
 end
 end

route_param để thể hiện rằng bạn sẽ truyền params lên trong route để lấy được book mong muốn. Chạy thử http://localhost:3000/api/v1/books/1 và xem kết quả nào.

Nguồn: https://medium.com/@clementrollon/build-a-basic-api-with-grape-api-grape-entity-part-1-5d5fa1cf38db


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.