+3

Tizen Platform - Part 4 : Build a TOAST project for cross-platform

TOAST

Quay lại với series về Tizen, bài biết này mình xin giới thiệu với các bạn một framework được sử dụng rất nhiều trong cộng đồng tizen developer, đó chính là TOAST, mặc dù ngôn ngữ chính của framework này vẫn là bộ ba quen thuộc HTML, CSS và JS nhưng hãy cùng mình tìm hiểu xem framework này có gì hay ho không nhé.

Overview

TOAST là một Cordova plugin mã nguồn mở được được phát triển để dành riêng cho những ứng dụng TV Web, tạo ra bởi Samsung, TOAST cho phép bạn có thể tạo ra một giải pháp multiple-platform cho ứng dụng TV WEB, giảm thiểu chi phí phát triển. Với TOAST, bạn có thể viết code 1 lần, build và generate ra cho nhiều flatform khác nhau, nào, let's TOAST.

Mội số ưu điểm có thể kể đến của TOAST:

 1. Hỗ trợ nhiều nền tảng
 2. Mã nguồn mở, ai cũng có thể sử dụng và đóng góp vào dự án này
 3. Dễ dàng sử dụng, nền tảng của TOAST là Cordova, một framework đã khá quen thuộc với rất nhiều lập trình viên.

Supported Platforms

Cho đến thời điểm hiện tại, TOAST đã hỗ trợ một số nền tảng sau

 1. Samsung Legacy Platform
 2. Tizen
 3. Google Chrome
 4. WebOS

Create Project

Prepare to start

Precondition

Ok, để bắt đầu tạo ra một ứng dụng bằng TOAST, chúng ta cần phải cài đặt sẵn

 $ npm install -g cordova
 $ npm install -g grunt-cli
git clone

Để chuẩn bị cho việc copy các repositories cần thiết cho dự án, đầu tiên hãy tạo một thư mục root $ mkdir <root directory>

Trong thư mục root, clone những repo dưới đây

$ git clone https://github.com/apache/cordova-js.git
$ git clone https://github.com/apache/cordova-browser.git
$ git clone https://github.com/Samsung/cordova-plugin-toast.git
$ git clone https://github.com/Samsung/cordova-sectv-orsay.git
$ git clone https://github.com/Samsung/cordova-sectv-tizen.git
$ git clone https://github.com/Samsung/cordova-tv-webos.git
$ git clone https://github.com/Samsung/grunt-cordova-sectv.git
Cấu hình
 • Sử dụng lệnh npm install để cài đặt những phụ thuộc trong các thư mục cordova-js, cordova-plugin-toast, cordova-sectv-orsay, cordova-sectv-tizen, cordova-tv-webos, grunt-cordova-sectv
 • Mở file cordova-js/Gruntfile.js, thêm vào những task sau module.exports = function(grunt) {
grunt.initConfig({
  pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
  compile: {
    ...
    "sectv-orsay": {},
    "sectv-tizen": {},
    "tv-webos": {}
  },
 • Mở file cordova-js/package.json, thêm những platform sau
"cordova-platforms" : {
   ...
 "cordova-sectv-orsay"  : "../cordova-sectv-orsay",
 "cordova-sectv-tizen"  : "../cordova-sectv-tizen",
 "cordova-tv-webos"  : "../cordova-tv-webos"
}
Compile
 • Chạy lệnh grunt compile trong thư mục cordova-js để tiến hành đóng gói $ grunt compile:sectv-orsay compile:sectv-tizen compile:tv-webos
 • Tương tự trong thư mục cordova-plugin-toast $ grunt compile:sectv-orsay compile:sectv-tizen compile:tv-webos

How to create Toast project

 • Step by step để tạo một empty project
// Create cordova project
$ cordova create TestApp
$ cd TestApp

// Beware of hidden file
$ cp -rf ../grunt-cordova-sectv/sample/. ./
$ npm install ../grunt-cordova-sectv
// Grunt task for build and package

// Install dependency modules
$ npm install

// For toast browser simulator
$ cordova platform add browser

// Mandatory plugins for using browser simulator (not for other platforms)
$ cordova plugin add cordova-plugin-device
$ cordova plugin add cordova-plugin-network-information
$ cordova plugin add cordova-plugin-globalization

// Add toast plugin
$ cordova plugin add ../cordova-plugin-toast

Prepare and Build

Sau khi chúng ta đã tạo thành công project, có thể sử dụng bất kì một IDE nào, theo mình thì nên dùng luôn Tizen IDE luôn cũng được, .. code code code .. bây giờ chúng ta sẽ build project đó cho từng nền tảng khác nhau.

prepare
 • browser $ cordova build browser
 • sectv-orsay $ grunt sectv-prepare:sectv-orsay
 • sectv-tizen $ grunt sectv-prepare:sectv-tizen
 • tv-webos $ grunt sectv-prepare:tv-webos
build and package
 • browser
// Test on browser platform
$ cordova emulate browser
 • sectv-orsay
// Test on sectv-orsay platform
$ grunt sectv-build:sectv-orsay
// Run the application on target by using SDK
 • sectv-tizen
// Test on sectv-tizen platform
$ grunt sectv-build:sectv-tizen
// Run the application on target by using SDK
 • tv-webos
// Test on tv-webos platform
$ grunt sectv-build:tv-webos
// Run the application on target by using SDK

Conclution

Cross-platform là một xu hướng, không chỉ hiện tại mà còn là cả tuơng lai, chúng ta đã có rất nhiều framework hỗ trợ với vô vàn những ưu, nhược điểm khác nhau, TOAST cũng là một trong những sự lựa chọn đó, hy vọng qua bài viết này, bạn có thể biết được cách sử dụng TOAST để tạo nên những ứng dụng tuyệt vời, have fun !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.