+4

Single Dispatch and Double Dispatch with Visitor Design Pattern in Java [Part 1]

What is Single Dispatch

Mọi người hãy cũng nghía qua ví dụ sau

Giả sử mình có một số đối tượng

public class Girl {
}

public class HotGirl extends Girl {
}

public class Men {
  public void kiss(HotGirl hotGirl) {
    System.out.println("a Men kissed a Hot girl");
  }

  public void kiss(Girl girl) {
    System.out.println("a Men kissed a Girl");
  }
}

public class LadyKiller extends Men {
  @Override
  public void kiss(HotGirl hotGirl) {
    System.out.println("a LadyKiller kissed a Hot girl");
  }
  @Override
  public void kiss(Girl girl) {
    System.out.println("a LadyKiller kissed a Girl");
  }
}

thực thi một demo sau:

public static void main(final String[] args) {
    Girl hotGirl = new HotGirl();
    Men ladyKiller = new LadyKiller();
    ladyKiller.kiss(hotGirl);
  }

Theo mọi người thì kết quả sau khi chạy hàm main là gì? quá đơn giản, nhiều bạn sẽ trả lời ngay, ladyKiller chắc chắn sẽ kiss hotGirl rồi đúng không ?

Trật lất, thật ra kết quả sau khi run main sẽ là

a LadyKiller kissed a Girl

Process finished with exit code 0

Lý do là Java chỉ hỗ trợ single dispatch, vậy single dispatch là gì, có rất nhiều định nghĩa được đưa ra (và rất khó hiểu), mình đã tìm hiểu rất nhiều và đúc kết được một định nghĩa sau về single patch

the operation that is executed depends on: the name of the request, and the type of the receiver - nôm na là một phương thức được gọi sẽ dựa trên 2 yếu tố, tên của phương thức và kiểu đối tượng gọi nó

như ví dụ ở trên, phương thức kiss của đối tượng ladyKiller đã được gọi, tuy nhiên bước gọi hàm này được thực thi ở lúc biên dịch nên kết quả sẽ là kiss(girl) sẽ được gọi.

So, vậy làm sao để gọi để ladyKiller có thể kiss được hotGirl, cùng tìm hiểu về double dispatch nhé

What is Double Dispatch

the operation executed depends on: the name of the request, and the type of TWO receivers (the type of the Visitor and the type of the element it visits) - nôm na là một phương thức sẽ được gọi dựa trên 2 yếu tố, tên của phương thức và kiểu của cả đổi tượng gọi và kiểu của đối số truyền vào.

Như vậy, nếu áp dụng double dispatch, chúng ta có thể giải quyết được bài toán phía trên, vậy áp dụng double dispatch như thế nào, mình xin giới thiệu một design pattern rất thú vị: Visitor Design pattern, qua bài viết

Conclusion

Hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người clear hơn về khái niệm single dispatchdouble dispatch, have fun !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.