+4

Tìm hiểu về React Spring

Trong rất nhiều thư viện animation ở thời điểm hiện tại cho React thì react-sping có một chỗ đứng ổn định, với đà phát triển nhanh và mạnh mẽ (reach ~10k stars github, ~45k download/week via npm) chỉ sau 1 năm ra mắt. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một vài nền tảng để sử dụng thư viện này một cách hiệu quả.

React-spring tập trung khai thác các animation vật lý, không cầu kì mà đơn giản và mang tính tổng quan (declarative), một trong những thư viện gọn và dễ tiếp cận nhất để tạo animation cho project của bạn.

1. Installation

Tạo một project với create-react-app và install react-spring, chúng ta sẽ thử khai thác và áp dụng luôn React Hook (có thể ở những kì tới) vì vậy cũng cần install react@16.7.0-alpha

create-react-app react-spring-demo && cd react-spring-demo
npm install -S react-spring react@16.7.0-alpha.2 react-dom@16.7.0-alpha.2

2. Spring component: Tạo animate styles

<Spring> là Component cơ bản tạo animate cho bất cứ styles nào có dạng from to tương đồng với @keyframes của css Một Spring Component có dạng đơn giản như sau:

 <Spring
  from={{ styleOne }}
  to={{ styleTwo }}
 >
  {props => (
   <div style={props}>
    <div >
     ....
    </div>
   </div>
  )}
 <Spring />

Áp dụng luôn Component này vào tạo hiệu ứng khi load, ta có thể animate fade in cho toàn bộ App như sau:

 // App.js
 import { Spring } from 'react-spring';

 class App extends Component {
  render() {
   return (
    <Spring
     from={{ opacity: 0, marginLeft: -1000 }}
     to={{ opacity: 1, marginLeft: 0 }}
    >
     {props => (
      <div className="App" style={props}>
       <div >
        <header className="App-header" >
         <img src={logo} className="App-logo" alt="logo" />
         <p>
          Edit <code>src/App.js</code> and save to reload.
         </p>
         <a
          className="App-link"
          href="https://reactjs.org"
          target="_blank"
          rel="noopener noreferrer"
         >
          Learn React
         </a>
        </header>
       </div>
      </div>
     )
     }
    </Spring>
   );
  }
 }

App sẽ slide in nhẹ nhàng với fadeIn effect chuyển opacity nhẹ nhàng từ 0 -> 1 Ta cũng có thể thêm config để set một số tùy chỉnh cho quá trình này:

  <Spring
   from={{ opacity: 0, marginLeft: -1000 }}
   to={{ opacity: 1, marginLeft: 0 }}
   config={{ delay: 1000, duration: 2000 }}
  >

3. Inner Text Animation

Bên cạnh animate style, <Spring> cũng có thể animate value của content. Ta demo một Component này nested luôn trong header của App.

 <Spring
  from={{ number: 0 }}
  to={{ number: 10 }}
  config={{ duration: 10000 }}
 >
  {props => <div>{props.number.toFixed()}</div>}
 </Spring>

Spring Component sẽ animate props.number từ 0 đến 10 với config duration tương đương 10s, hàm toFixed() được thêm vào khi print props.number để việc hiển thị tránh số thập phân.

4. Toggle với Spring animated và Transition

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về animated trong react-sping Ta sẽ đi tạo một Dummy Component và tiến hành toggle Component này ra với animated

 // src/components/Dummy.js
 import React, { Component } from 'react'

 const customStyles = {
  background: 'skyblue',
  color: 'white',
  padding: '1.5rem 3rem',
 }

 export class Dummy extends Component {
  render() {
   return (
    <div style={customStyles}>
     <h1>Dummy Component</h1>
     <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Explicabo culpa doloribus accusantium ex rerum. Consequatur harum inventore quaerat! Tenetur ullam aliquid consequuntur adipisci! Iusto alias quos nihil eaque expedita vel? Explicabo facere, nesciunt culpa dicta pariatur quidem alias quasi vitae.</p>
    </div>
   )
  }
 }

 export default Dummy

Bước sau đó ta import Component này vào app và tạo cho App.js một state, một method và một button để apply method toggle Dummy Component này ra:

// App.js

// Add state and method toggle
state = {
 showDummy: false
};

toggle = e => {
 this.setState({ showDummy: !this.state.showDummy });
};

// Add Button (anywhere you want to)
<button style={btnStyles} onClick={this.toggle}>
  Toggle Dummy Component
</button>

Sau đó ta bổ sung import { Transition, animated } from 'react-spring' Dummy Component được wrap trong Transitionanimated.div

 <Transition
  native
  items={this.state.showDummy}
  from={{ opacity: 0 }}
  enter={{ opacity: 1 }}
  leave={{ opacity: 0 }}
 >
  {show =>
   show &&
   (props => (
    <animated.div style={props}>
     <Dummy />
    </animated.div>
   ))
  }
 </Transition>

5. Ref

Toàn bộ phần code demo trên các bạn có thể tham khảo tại: react-spring-demo

Bài viết có tham khảo Crash course: Simple Animations In React của Traversy Media (thanks to Mr.Brad)


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.